Escalatiemodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is als ‘aankoopcentrale’ verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp regio IJsselland met oog voor de rechtmatigheid en doelmatigheid. Het RSJ IJsselland betrekt cliëntervaringen, jeugdhulpaanbieders en andere belanghebbenden actief bij dit proces. (zie: Dienstverleningsovereenkomst 2018 art 1.3) Door middel van contractmanagement draagt het RSJ IJsselland zorg voor het optimaal benutten van de afspraken in de overeenkomsten en het beheersen van risico’s voor de cliënten en de gemeenten. (Dienstverleningsovereenkomst art.3.2).

Het RSJ IJsselland houdt er toezicht op of aanbieders voldoen aan de kwaliteit en heeft een adviserende rol naar bestuurders met betrekking tot passende afspraken voor prestatieverbetering, de voortzetting of het verbreken van een contract met de jeugdhulpaanbieder.(zie: Gemeenschappelijke regeling artikel 4/ dienstverleningsovereenkomst art. 3.6/3.7)

Om bovengenoemde taken goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de rol van het RSJ IJsselland bij calamiteiten helder is. Op dit moment bestaan er verschillende escalatieroutes in de regio. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt onderscheid in meldingswaardige calamiteiten en incidenten die alleen intern bij een aanbieder gemeld worden. Het RSJ IJsselland heeft op basis van het voorgaande een escalatiemodel ontwikkeld, beschreven in deel II van bijgaand communicatieprotocol.

Het communicatieprotocol beschrijft een escalatiemodel waarin omschreven is wat verstaan wordt onder  meldingswaardige calamiteiten en op welke wijze het RSJ IJsselland betrokken wordt als dit zich voordoet.

Het communicatieprotocol bestaat uit twee hoofdstukken:

  1. Communicatie bij persvragen, niet zijnde crisis of calamiteit
  2. Escalatiemodel

Het escalatiemodel bestaat vervolgens uit twee delen:

  1. Deel I beschrijft de kaders en wordt het onderwerp meldingswaardige calamiteiten toegelicht.
  2. Deel II is het draaiboek voor die situaties waarin zich meldingswaardige calamiteiten voordoen binnen de jeugdhulp in de regio IJsselland. In het draaiboek staan handvatten hoe te handelen bij deze meldingswaardige calamiteiten. De ene calamiteit is de andere niet. Het draaiboek geeft een leidraad van hoe te handelen, het is niet bedoeld als voorschrift.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle