Crisis

Escalatiemodel

In het escalatiemodel staat beschreven wat de rol van het RSJ IJsselland is bij calamiteiten. Die omschrijving is van belang omdat RSJ IJsselland verantwoordelijk is voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp regio IJsselland.

Op dit moment bestaan er verschillende escalatieroutes in de regio. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt onderscheid in meldingswaardige calamiteiten en incidenten die alleen intern bij een aanbieder gemeld worden. Het escalatiemodel van RSJ IJsselland wordt beschreven in hoofdstuk 2 van het communicatieprotocol. Het communicatieprotocol vindt u in het blok documenten in de rechterkolom.

In het escalatiemodel staat wat meldingswaardige calamiteiten zijn en op welke wijze RSJ IJsselland hierbij betrokken wordt.

Het communicatieprotocol bestaat uit twee hoofdstukken:

  1. Communicatie bij (pers)vragen, die niet over een crisis of calamiteit gaan
  2. Escalatiemodel

Het escalatiemodel bestaat vervolgens uit twee delen:

  • Deel I beschrijft de kaders en licht het onderwerp meldingswaardige calamiteiten toe.
  • Deel II is het draaiboek voor meldingswaardige calamiteiten binnen de jeugdhulp in de regio IJsselland. In het draaiboek staan handvatten hoe te handelen bij deze meldingswaardige calamiteiten. De ene calamiteit is de andere niet. Het draaiboek is een leidraad voor het handelen, het is niet bedoeld als voorschrift.

Samenwerkingsafspraken crisisroute

In 2018 werkten de gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland een crisisroute uit, zowel binnen als buiten kantoortijden. Het doel is crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen. Als er crisishulp nodig is, krijgt de jeugdige zo snel mogelijk en op de juiste plek hulp. We streven naar zo weinig mogelijk verplaatsingen van de jeugdige en de juiste ouderbetrokkenheid.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor jeugdigen die crisishulp nodig hebben. Uitgangspunt voor de crisisroute is dat jeugdhulpaanbieders samen garant staan voor het leveren van passende zorg bij crisis, voor alle jeugdigen uit de regio die deze zorg nodig hebben. Dit vraagt om een integrale beoordeling van problematiek en intensieve samenwerking bij crisisinterventies en crisisopvolging. Daarbij wordt recht gedaan aan de specifieke expertise van betrokkenen en laten betrokken partijen de jeugdigen niet los totdat passende crisishulp beschikbaar is.

In de toelichting op de crisisroute zijn afspraken vastgelegd over de werkwijze bij de crisisroute jeugd. De afspraken over de samenwerking zijn samengevat in de notitie samenwerkingsafspraken crisisroute.

Crisis

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland hecht veel waarde aan veilige hulp voor jeugdigen in de regio IJsselland. Om dit te garanderen is een escalatiemodel ontwikkeld en heeft RSJ IJsselland afspraken gemaakt over een crisisroute.