Richtlijnen RSJ IJsselland – Zorgaanbieders tijdens Corona

In het bestrijden van het coronavirus heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen. Deze maatregelen raken ons allemaal en dus ook u als jeugdhulpaanbieder. Als bestuur van het RSJ IJsselland waarderen we de inzet die u momenteel pleegt om de hulp en ondersteuning aan onze jeugdigen te blijven bieden. We staan samen voor een grote opgave. Daarom willen we ook duidelijk zijn in de verwachtingen die we in deze tijd van u hebben en wat u van het RSJ IJsselland kunt verwachten.

Ook nu heeft het RSJ IJsselland de continuïteit van zorg voorop staan. Maar ook de veiligheid van cliënten en u en onszelf. We gaan er daarom vanuit dat u allereerst zelf en met elkaar ervoor zorgt dat de benodigde zorg en ondersteuning ook in deze tijd doorgaat. In de praktijk zien we al goede creatieve oplossingen ontstaan, zoals werken met beeldbellen en telefonische consulten. Daar waar toch problemen ontstaan met de continuïteit van zorg kunt u contact zoeken met het contractmanagement van het RSJ IJsselland.

Veel gestelde vragen en antwoorden

We hebben voor nu de vaak gestelde vragen beantwoord in de rubriek ‘Vragen en Antwoorden’. Dat hebben we gedaan op basis van de voor ons beschikbare informatie. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt of nieuwe veel gestelde vragen bijkomen, passen we het overzicht aan. Houd daarom onze website goed in de gaten. Mocht uw vraag er niet bij staan, stuur ons dan een mail

Financiering door het Rijk

We merken dat er veel vragen zijn rondom de financiering. Dat is begrijpelijk. Het gaat voor alle partijen om een nieuwe situatie. Landelijk heeft het kabinet een aantal toezeggingen gedaan over compensatie van ondernemers, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vrij snel werd duidelijk dat u als jeugdhulpaanbieders geen aanspraak kunt maken op deze regeling. U wordt immers gefinancierd vanuit publieke middelen.

Op donderdagochtend 16 april 2020 heeft de VNG op haar website een bericht geplaatst over de afspraken m.b.t. continuïteit van financiering binnen het sociaal domein, waaronder dus ook de jeugdhulp. De 11 gemeenten van het RSJ IJsselland hebben hieraan uitwerking gegeven in document Regionale afspraak Omzetgarantie Jeugdhulp IJsselland, welke u hier kunt vinden.

E-mailadressen voor facturen

De factuur die u stuurt naar de gemeente over de vraaguitval c.q. minder levering naar zorg bestaat uit in ieder geval de specificatie van A. de gegarandeerde maandomzet (de hoogte heeft u van de
gemeente ontvangen), B. de geleverde omzet van betreffende periode (die heeft u gedeclareerd via het berichtenverkeer), C. omzetderving (= A-B).

Verder moet u uw NAW- en bankgegevens correct vermelden en ook de juiste tenaamstelling van de gemeente.

De factuur stuurt u binnen 30 dagen na afloop van de maand. De gemeente betaalt de factuur binnen 30 dagen na ontvangst. Hier vindt u de juiste e-mailadressen van de gemeenten.

Manieren waarop de aanvraag ingediend kan worden

Bij de ene gemeente kunt u een digitaal contactformulier indienen, de andere gemeente stuurt u een e-mail. Hier vindt u een link naar de webpagina van de gemeente of het e-mailadres.

Geef in uw bericht ook aan wat de door u geleverde omzet is over februari (die past binnen de toewijzingen).

Relevante websites

Hieronder vindt u een aantal links naar websites die mogelijk interessant en relevant zijn voor u.

RIVM

Rijksoverheid

VNG
De VNG staat voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op deze website kunt u veel informatie vinden over de diverse onderwerpen rondom het coronavirus. Er zijn verschillende subonderwerpen waar meer specifieke informatie te vinden is.

NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ook een themapagina aangemaakt rondom het coronavirus met meer inhoudelijke informatie. Er zijn diverse subpagina’s voor de verschillende doelgroepen (ouders, kinderen en jongeren, aanbieders & gemeenten).

GGD IJsselland
Op deze website is ook veel informatie te vinden en belangrijke telefoonnummers. Zo is er een landelijk telefoonnummer (0800-1351) dat u kunt bellen bij vragen over het coronavirus. Vragen aan de GGD IJsselland m.b.t. het coronavirus kunt u stellen via het telefoonnummer 088-4430370

Veiligheidsregio IJsselland
Om de maatregelen rondom het coronavirus te kunnen handhaven, geldt er een noodverordening met een bijbehorend aanwijzingsbesluit. Deze beiden kunt u vinden op deze website. 

Extra handen voor de zorg
Hulpverleners die om welke reden dan ook nu thuiszitten kunnen zich  hier als medewerker aanbieden om te voorkomen dat er bij aanbieders tekorten aan professionals ontstaan.

Richtlijn GGZ en corona
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor de GGZ is een nadere uitwerking van deze richtlijn nodig. Want de GGZ heeft verschillende behandel- en begeleidingsvormen en een specifieke, diverse doelgroep. Daarom is de richtlijn ‘GGZ en corona’ opgesteld. Deze richtlijn geldt voor de GGZ-instellingen en vrijgevestigde één- of meermanspraktijken.

Movisie

Overheid ‘zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen’

Richtlijn overheid ‘dagbesteding en dagopvang’

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid