FAQ Coronavirus

Die vraag stellen veel jeugdhulpaanbieders ons. Het antwoord is nee. In de routekaart kun je zien dat in principe alle zorg aan jongeren tot 18 jaar weer kan plaatsvinden. Dit betekent dat de omzetgarantie niet meer nodig is.

Ja, vanaf uiterlijk 1 juni start alle begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer. Dat geldt zowel voor individuele behandeling als groepsbehandeling.

Volg hierbij de richtlijnen vanuit het NJI op:

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vragen-en-dilemma-s-na-persconferentie-19-mei#Vragen_van_professionals

Deze regeling liep tot 1 juli 2020.

U kunt een mail sturen naar de betreffende gemeente. Hierin geeft u aan dat u aanspraak wilt maken op de ‘Regionale afspraak Omzetgarantie Jeugdhulp IJsselland’.

Geeft u hierbij ook aan wat uw geleverde omzet is over februari (die past binnen de toewijzingen).
 

Om voor aanbieders geen extra verantwoordingsmoment te creëren maken we de balans op bij de jaarverantwoording over 2020 (dus in 2021). We vergelijken de totale omzet met uw tot aan die periode toe te rekenen kosten. Hierbij sluiten wij aan bij de uitwerking van VNG en Rijk. Hierin staat ook dat u en/ of de gemeente er niet beter van mogen worden. Daarom hanteren we als uitgangspunt dat wanneer blijkt dat de reguliere zorg-gerelateerde kosten meer dan 3% lager zijn dan de omzet, u het merendeel moet terugbetalen. Met andere woorden: we accepteren een positief bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering van maximaal 3% van de gedeclareerde omzet.

De factuur die u stuurt gaat over de vraaguitval c.q. minder levering van zorg.
Dus niet over de zorg die u wel hebt geleverd, al dan niet op een alternatieve manier!
Die declareert u immers via het berichtenverkeer, net als normaal.

De factuur bestaat uit de specificatie van A. de gegarandeerde maandomzet (de hoogte heeft u van de gemeente ontvangen), B. de geleverde omzet van de betreffende periode (die heeft u gedeclareerd via het berichtenverkeer), C. omzetderving (= A-B).

Verder moet u uw NAW- en bankgegevens correct vermelden en ook de juiste tenaamstelling van de gemeente.

Deze factuur stuurt u binnen 30 dagen na afloop van de maand. De gemeente betaalt de factuur binnen 30 dagen na ontvangst.

Waar kan ik de factuur naartoe sturen?
U stuurt uw factuur per e-mail naar de betreffende gemeente.
 

Deze regeling liep tot 1 juli 2020.

a.            De aanbieder moet bij zijn met de declaraties en start- en stopberichten tot en met in
                ieder geval maart 2020.
b.            De aanbieder moet vervolgens in zijn geheel bij zijn en blijven met de declaraties en
                start- en stopberichten. Dit betekent dat deze eind april bij is tot en met maart (=
                betaling in mei) en eind mei bij is tot en met april (= betaling in juni).
c.            De aanbieder stuurt binnen 30 dagen na afloop van de maand een factuur naar de
                gemeente. Die factuur bestaat uit de omzet (referentie of gegarandeerde), min de
                gerealiseerde en gedeclareerde omzet in dezelfde betrekkingsperiode. De gemeente
                voldoet de factuur binnen 30 dagen.
d.            Bovenstaande twee punten brengen mee dat indien hier niet aan wordt voldaan,
                de aanbieder géén factuur kan sturen voor de zorguitval. Dit omdat dan niet
                vastgesteld kan worden welk deel van de zorg wel of niet is geleverd. Aanbieders
                tonen aan dat zij bij zijn door op elke toewijzing een factuur of stopbericht te sturen.
e.            De aanbieder leverde al hulp voor 13 maart 2020. Is dit niet het geval, dan kan er
                geen geslaagd beroep worden gedaan op deze regionale afspraken.
f.             Er kan géén beroep op deze regionale afspraken worden gedaan als er een
                fraudeonderzoek bij de betreffende aanbieder loopt, als deze in staat van
                faillissement verkeert of wanneer een faillissement dreigt. Indien een aanbieder
                financiële problemen heeft, geldt de richtlijn die hiervoor is opgesteld. 
g.            De aanbieder verricht een maximale inspanning om de zorgcontinuïteit te
                garanderen. Het contractmanagement van het RSJ IJsselland monitort dit.
h.            Indien er gewijzigde omstandigheden zijn bij een aanbieder waardoor de
                omzetgarantie te hoog is of wordt, wordt dit gemeld bij de gemeente.
i.             Voor aanbieders geldt dat de verkregen financiële zekerheid op dezelfde wijze,
                met dezelfde omvang en onder dezelfde voorwaarden doorgegeven moet worden
                aan onderaannemers.
j.             De aanbieder heeft geen recht op andere regelingen vanuit het Rijk, zoals de NOW.
k.            De uitvoering van deze gezamenlijke afspraak gebeurt door gemeenten.
                De gemeenten spannen zich maximaal in om te werken conform deze regionale
                afspraak.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat we goed zicht hebben op de ingezette hulp. Als de zorginhoud verandert, wordt de gemeentelijke toegang altijd betrokken. Verandert de zorginhoud niet, maar wordt de zorg op een alternatieve manier (beeldbellen, telefonisch, etc.) geleverd, dan valt dit onder cliëntgebonden hulp. Deze cliëntgebonden hulp kan via het berichtenverkeer gedeclareerd worden, net als altijd. Twijfelt u of de zorginhoud verandert, neem dan contact op met de gemeentelijke toegang om dat samen te bepalen.

Dat hangt ervan af of daarmee ook de zorginhoud verandert. Als de zorginhoud verandert, moet u namelijk altijd de gemeentelijke toegang betrekken. Verandert de zorginhoud niet, maar biedt u de zorg op een alternatieve manier (beeldbellen, telefonisch, etc.), dan valt dit onder cliëntgebonden hulp. Deze cliëntgebonden hulp kunt u via het berichtenverkeer declareren, net als altijd.  Twijfelt u of de zorginhoud verandert, neem dan contact op met de gemeentelijke toegang om dat samen te bepalen.

In het GGZ platform hebben aanbieders met elkaar gedeeld met welke tools het contact met cliënt en gezin nu onderhouden wordt. Wij zetten deze hier voor jullie ter informatie neer.
Alle tools zijn volgens deze aanbieders AVG proof. Sommige aanbieders kiezen ervoor om meerdere mogelijkheden in huis te hebben. Als het ene account overbelast is of er zijn andere technische problemen, dan kan er overgeschakeld worden. De volgende tools zijn genoemd:
-           WeSeeDo voor beeldbellen
-           Therapieland voor E-health, vooral voor K&J en beeldbellen
-           Embloom voor E-health, vooral voor VWZ en vragenlijsten (voor VWZ en K&J)
-           Zaurus voor beeldbellen
-           https://app.emdr-online.nl voor online EMDR (K&J en VWZ)
-           VSee
-           Facetalk

 

Landelijke jeugdhulpaanbieders hebben meestal hun eigen maatregelen getroffen.
In lijn van de adviezen van het RIVM en de GGD, gaan wij in de regio IJsselland uit van het volgende:
-           Elke organisatie heeft zijn eigen protocol hoe om te gaan om verspreiding van Corona te
            voorkomen.
-           Bij verblijf is elke organisatie zelf verantwoordelijk en heeft een protocol voor een eerste
            opvang (isoleren) en handelen, conform de RIVM richtlijnen als een jeugdige ziekte
            verschijnselen heeft.
-           Consult en advies kan gehaald worden bij de huisarts en GGD.
-           Als een jeugdige ernstig ziek wordt dan gaat deze naar het ziekenhuis.

Schroom ook vooral niet om met elkaar contact op te nemen voor het uitwisselen van vragen en het vinden van concrete oplossingen. 

Het kan zijn dat u meerkosten moet maken vanwege de richtlijnen rondom het Coronavirus. Denk aan kosten voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handgel, software voor dienstverlening op afstand en/ of extra bedden. Landelijk wordt nagedacht over de manier waarop deze meerkosten worden gecompenseerd. De uitwerking voor de regio IJsselland wordt zo spoedig mogelijk, na bekendmaking van de landelijke richtlijnen, bekend gemaakt. Wij informeren u daar dan over via deze webpagina. Zodra het geplaatst is, ontvangt u hierover van ons een e-mail.
 
Zorg dat u in de tussentijd de meerkosten goed bijhoudt. Doe dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Er is geen lijst met alle mogelijke meerkosten. U weet zelf het beste welke kosten extra zijn en welke niet.

U kunt geleverde cliëntgebonden hulp via het berichtenverkeer declareren, net als altijd.
Met cliëntgebonden hulp bedoelen we contact met de cliënt of met het netwerk van de cliënt.
Dat contact kan face-to-face zijn, via telefoon, mail, internet, Skype of op een andere manier. U kunt alleen hulp declareren die u daadwerkelijk geleverd heeft. Een voorbeeld: in de toewijzing staat 20 uur. U heeft 10 uur hulp geleverd. U declareert dan 10 uur.

Wij willen u dringend verzoeken om bij te zijn met uw declaraties!

Onder direct cliëntgebonden tijd valt: face-to-face contact, contact via telefoon, mail of internet met zowel de cliënt als het netwerk.

Volg hierin zoveel als mogelijk de reguliere processen. Dat betekent dat u hierover de afstemming zoekt met de Toegang.

Deze kosten vallen mogelijk onder de categorie ‘meerkosten’. Het is nog onbekend hoe de regeling vanuit het Rijk voor compensatie van deze meerkosten eruit komt te zien. Wanneer daar (landelijk) meer over bekend is informeren wij u hoe u deze kosten kunt declareren.

Houd uw meerkosten goed bij, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Mocht u in liquiditeitsproblemen komen, neem dan contact op met uw contractmanager.
 

Als kinderen niet komen of als ouders kinderen thuis houden dan probeert de jeugdhulpaanbieder in eerste instantie met alternatieve middelen ambulant te ondersteunen. Indien ingeschat wordt dat de veiligheid van het kind in gevaar is dan vindt er een huisbezoek plaats (uiteraard als niemand in het gezin gezondheidsklachten heeft).

Wanneer u als jeugdhulpaanbieder niet bij het gezin binnenkomt en de veiligheid van het kind is in gevaar dan doet u een melding bij Veilig Thuis.

De continuïteit van zorg staat voorop. Zoek daarom in dit geval het overleg met collega aanbieders. Mogelijk dat zorg door andere aanbieders kan worden geboden. Indien dit het geval is, maak hiervoor een voorstel en bespreek dit met de Toegang. Houd hierbij ook rekening met de verwerking via het berichtenverkeer en de afspraken vanuit het administratieprotocol.

Ja, u mag groepen samenvoegen mits dit zorginhoudelijk verantwoord is. Hierbij gaan wij uit van uw expertise.

Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u contact opnemen via info@rsj-ijsselland.nl.

Wanneer de maatregelen niet voldoende zijn om de zorg te continueren, neem  dan contact op met uw contractmanager. Het RSJ IJsselland heeft voor aanbieders met financiële problemen richtlijnen opgesteld. Hieraan geven we uitvoering via de Escalatieroute en het Escalatieteam.

Voor J&O en LVB inspanningsgerichte financiering geldt dat no-show maximaal twee maal per jaar mag worden gefactureerd als het gaat om afspraken die niet of minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij de overige financiering (inspanningsgerichte financiering GGZ en Segment Midden) kan no-show niet worden gefactureerd, omdat het in de trajectprijs of het tarief is verdisconteerd. We adviseren u zo veel als mogelijk de no show te voorkomen door het proactief contact te zoeken met cliënten en het inzetten van alternatieve middelen, zoals bijvoorbeeld beeldbellen (skype, WhatsApp, videobellen, etc.) en telefonische begeleiding.