FAQ Coronavirus

De Regionale afspraak omzetgarantie jeugdhulp IJsselland (waarin de bestuurlijke afspraak tussen VNG en Rijk is uitgewerkt) was bedoeld om in de maanden maart tot en met juni 2020 (acute) liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.  Zorgaanbieders konden geen beroep doen op de NOW regeling. Maar op grond van de regionale afspraak konden zij toch geld ontvangen voor hulp die door de omstandigheden niet geleverd kon worden.

Onderdeel van de regionale afspraak is dat verantwoording na afloop zal plaatsvinden op basis van de feitelijk gerealiseerde kosten die een aanbieder heeft gemaakt. Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet moet daarover worden afgerekend

In de regionale afspraak is daarom opgenomen dat we als uitgangspunt hanteren dat wanneer blijkt dat de reguliere zorg-gerelateerde kosten meer dan 3% lager zijn dan de omzet, aanbieders het merendeel moeten terugbetalen. Met andere woorden: een positief bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering van maximaal 3% van de gedeclareerde omzet wordt geaccepteerd.

In een aantal gevallen is gebleken dat een zorgaanbieder over de maanden maart tot en met juni méér omzetgarantie heeft ontvangen dan uiteindelijk nodig bleek, gelet op de totaal gerealiseerd omzet in die maanden. In dat geval ontvangt de aanbieder van de gemeente een factuur en dient een deel van de ontvangen omzetgarantie terug te worden betaald.

Nu duidelijk is dat de betreffende regeling per 1 juli 2020 is beëindigd en de gedeclareerde omzet en ontvangen bedragen in beeld gebracht kunnen worden, is besloten om vooruitlopend op de eindafrekening die rond maart/april 2021 plaatsvindt (op basis van jaarrekeningen en productieverantwoordingen), een voorlopige afrekening ten aanzien van de omzetgarantie te laten plaatsvinden vanaf medio oktober.

Waarom wordt dit gedaan? Het gaat om publieke middelen die alleen ingezet mogen worden om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, maar niet om de liquiditeitspositie van organisaties op peil te houden als dat niet noodzakelijk is. Vanuit maatschappelijk oogpunt en met het oog op de rechtmatige besteding van publieke middelen is dit laatste ongewenst.
 

Nee. De regeling inzake de omzetgarantie is geëindigd per 1 juli 2020, omdat in principe de jeugdhulp sinds dat moment weer plaats kon vinden. Van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 gold echter weer een nieuwe lockdown, waarbij de scholen ook weer waren gesloten.

Jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen in samenhang met het onderwijs, konden daardoor soms voor forse uitdagingen te staan. Allereerst vragen wij u af te wegen wat voor de betreffende jeugdigen gegeven de actuele omstandigheden, de best mogelijke oplossing is en daarover eventueel in overleg te treden met de lokale toegang. Daarnaast wijzen we op de regeling inzake de meerkosten, waarover de jeugdhulpaanbieders door het RSJ IJsselland zijn geïnformeerd.

Indien u als jeugdhulpaanbieder vanwege de sluiting van de scholen minder jeugdhulp kon verlenen en daardoor te maken heeft krijgt met een aanzienlijke daling van omzet waardoor de continuïteit van zorg en continuïteit van het zorglandschap onder druk kwam of komt te staan, dan kunt u contact opnemen met uw contractmanager van het RSJ IJsselland. Er wordt dan beoordeeld of het nodig en mogelijk is om tot maatwerkafspraken te komen.

Ja, vanaf uiterlijk 1 juni start alle begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer. Dat geldt zowel voor individuele behandeling als groepsbehandeling.

Volg hierbij de richtlijnen vanuit het NJI op:

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vragen-en-dilemma-s-na-persconferentie-19-mei#Vragen_van_professionals

Deze regeling liep tot 1 juli 2020.

U kunt een mail sturen naar de betreffende gemeente. Hierin geeft u aan dat u aanspraak wilt maken op de ‘Regionale afspraak Omzetgarantie Jeugdhulp IJsselland’.

Geeft u hierbij ook aan wat uw geleverde omzet is over februari (die past binnen de toewijzingen).
 

Om voor aanbieders geen extra verantwoordingsmoment te creëren maken we de balans op bij de jaarverantwoording over 2020 (dus in 2021). We vergelijken de totale omzet met uw tot aan die periode toe te rekenen kosten. Hierbij sluiten wij aan bij de uitwerking van VNG en Rijk. Hierin staat ook dat u en/ of de gemeente er niet beter van mogen worden. Daarom hanteren we als uitgangspunt dat wanneer blijkt dat de reguliere zorg-gerelateerde kosten meer dan 3% lager zijn dan de omzet, u het merendeel moet terugbetalen. Met andere woorden: we accepteren een positief bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering van maximaal 3% van de gedeclareerde omzet.

De factuur die u stuurt gaat over de vraaguitval c.q. minder levering van zorg.
Dus niet over de zorg die u wel hebt geleverd, al dan niet op een alternatieve manier!
Die declareert u immers via het berichtenverkeer, net als normaal.

De factuur bestaat uit de specificatie van A. de gegarandeerde maandomzet (de hoogte heeft u van de gemeente ontvangen), B. de geleverde omzet van de betreffende periode (die heeft u gedeclareerd via het berichtenverkeer), C. omzetderving (= A-B).

Verder moet u uw NAW- en bankgegevens correct vermelden en ook de juiste tenaamstelling van de gemeente.

Deze factuur stuurt u binnen 30 dagen na afloop van de maand. De gemeente betaalt de factuur binnen 30 dagen na ontvangst.

Waar kan ik de factuur naartoe sturen?
U stuurt uw factuur per e-mail naar de betreffende gemeente.
 

Deze regeling liep tot 1 juli 2020.

a.            De aanbieder moet bij zijn met de declaraties en start- en stopberichten tot en met in
                ieder geval maart 2020.
b.            De aanbieder moet vervolgens in zijn geheel bij zijn en blijven met de declaraties en
                start- en stopberichten. Dit betekent dat deze eind april bij is tot en met maart (=
                betaling in mei) en eind mei bij is tot en met april (= betaling in juni).
c.            De aanbieder stuurt binnen 30 dagen na afloop van de maand een factuur naar de
                gemeente. Die factuur bestaat uit de omzet (referentie of gegarandeerde), min de
                gerealiseerde en gedeclareerde omzet in dezelfde betrekkingsperiode. De gemeente
                voldoet de factuur binnen 30 dagen.
d.            Bovenstaande twee punten brengen mee dat indien hier niet aan wordt voldaan,
                de aanbieder géén factuur kan sturen voor de zorguitval. Dit omdat dan niet
                vastgesteld kan worden welk deel van de zorg wel of niet is geleverd. Aanbieders
                tonen aan dat zij bij zijn door op elke toewijzing een factuur of stopbericht te sturen.
e.            De aanbieder leverde al hulp voor 13 maart 2020. Is dit niet het geval, dan kan er
                geen geslaagd beroep worden gedaan op deze regionale afspraken.
f.             Er kan géén beroep op deze regionale afspraken worden gedaan als er een
                fraudeonderzoek bij de betreffende aanbieder loopt, als deze in staat van
                faillissement verkeert of wanneer een faillissement dreigt. Indien een aanbieder
                financiële problemen heeft, geldt de richtlijn die hiervoor is opgesteld. 
g.            De aanbieder verricht een maximale inspanning om de zorgcontinuïteit te
                garanderen. Het contractmanagement van het RSJ IJsselland monitort dit.
h.            Indien er gewijzigde omstandigheden zijn bij een aanbieder waardoor de
                omzetgarantie te hoog is of wordt, wordt dit gemeld bij de gemeente.
i.             Voor aanbieders geldt dat de verkregen financiële zekerheid op dezelfde wijze,
                met dezelfde omvang en onder dezelfde voorwaarden doorgegeven moet worden
                aan onderaannemers.
j.             De aanbieder heeft geen recht op andere regelingen vanuit het Rijk, zoals de NOW.
k.            De uitvoering van deze gezamenlijke afspraak gebeurt door gemeenten.
                De gemeenten spannen zich maximaal in om te werken conform deze regionale
                afspraak.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat we goed zicht hebben op de ingezette hulp. Als de zorginhoud verandert, wordt de gemeentelijke toegang altijd betrokken. Verandert de zorginhoud niet, maar wordt de zorg op een alternatieve manier (beeldbellen, telefonisch, etc.) geleverd, dan valt dit onder cliëntgebonden hulp. Deze cliëntgebonden hulp kan via het berichtenverkeer gedeclareerd worden, net als altijd. Twijfelt u of de zorginhoud verandert, neem dan contact op met de gemeentelijke toegang om dat samen te bepalen.

Dat hangt ervan af of daarmee ook de zorginhoud verandert. Als de zorginhoud verandert, moet u namelijk altijd de gemeentelijke toegang betrekken. Verandert de zorginhoud niet, maar biedt u de zorg op een alternatieve manier (beeldbellen, telefonisch, etc.), dan valt dit onder cliëntgebonden hulp. Deze cliëntgebonden hulp kunt u via het berichtenverkeer declareren, net als altijd.  Twijfelt u of de zorginhoud verandert, neem dan contact op met de gemeentelijke toegang om dat samen te bepalen.

In het GGZ platform hebben aanbieders met elkaar gedeeld met welke tools het contact met cliënt en gezin nu onderhouden wordt. Wij zetten deze hier voor jullie ter informatie neer.
Alle tools zijn volgens deze aanbieders AVG proof. Sommige aanbieders kiezen ervoor om meerdere mogelijkheden in huis te hebben. Als het ene account overbelast is of er zijn andere technische problemen, dan kan er overgeschakeld worden. De volgende tools zijn genoemd:
-           WeSeeDo voor beeldbellen
-           Therapieland voor E-health, vooral voor K&J en beeldbellen
-           Embloom voor E-health, vooral voor VWZ en vragenlijsten (voor VWZ en K&J)
-           Zaurus voor beeldbellen
-           https://app.emdr-online.nl voor online EMDR (K&J en VWZ)
-           VSee
-           Facetalk

 

Landelijke jeugdhulpaanbieders hebben meestal hun eigen maatregelen getroffen.
In lijn van de adviezen van het RIVM en de GGD, gaan wij in de regio IJsselland uit van het volgende:
-           Elke organisatie heeft zijn eigen protocol hoe om te gaan om verspreiding van Corona te
            voorkomen.
-           Bij verblijf is elke organisatie zelf verantwoordelijk en heeft een protocol voor een eerste
            opvang (isoleren) en handelen, conform de RIVM richtlijnen als een jeugdige ziekte
            verschijnselen heeft.
-           Consult en advies kan gehaald worden bij de huisarts en GGD.
-           Als een jeugdige ernstig ziek wordt dan gaat deze naar het ziekenhuis.

Schroom ook vooral niet om met elkaar contact op te nemen voor het uitwisselen van vragen en het vinden van concrete oplossingen. 

Het kan zijn dat u meerkosten moet maken vanwege de richtlijnen rondom het Coronavirus. Denk aan kosten voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handgel, software voor dienstverlening op afstand en/ of extra bedden.

Voor de meerkosten sluit RSJ IJsselland ook zo veel mogelijk aan bij de landelijke regeling. Voor de te factureren meerkosten dient u het ‘Format meerkosten_distributie_versie_def.xlsm’ te gebruiken. Dit format, inclusief de factuur!, dient conform invulinstructie uiterlijk 28 februari gemaild te zijn aan het RSJ IJsselland (productie2020@rsj-ijsselland.nl). NB: Het format dient per gemeente ingevuld te worden en de factuur dient ook aan de juiste gemeente geadresseerd te zijn. Uiterlijk 31 maart dienen aanbieders en gemeenten overeenstemming te hebben bereikt over de coronacompensatie. Dit vergt van u als aanbieder en van de gemeenten een grote inspanning en in maart een goede afstemming over en weer.
 

U kunt geleverde cliëntgebonden hulp via het berichtenverkeer declareren, net als altijd.
Met cliëntgebonden hulp bedoelen we contact met de cliënt of met het netwerk van de cliënt.
Dat contact kan face-to-face zijn, via telefoon, mail, internet, Skype of op een andere manier. U kunt alleen hulp declareren die u daadwerkelijk geleverd heeft. Een voorbeeld: in de toewijzing staat 20 uur. U heeft 10 uur hulp geleverd. U declareert dan 10 uur.

Wij willen u dringend verzoeken om bij te zijn met uw declaraties!

Onder direct cliëntgebonden tijd valt: face-to-face contact, contact via telefoon, mail of internet met zowel de cliënt als het netwerk.

Volg hierin zoveel als mogelijk de reguliere processen. Dat betekent dat u hierover de afstemming zoekt met de Toegang.

Deze kosten vallen mogelijk onder de categorie ‘meerkosten’. Het is nog onbekend hoe de regeling vanuit het Rijk voor compensatie van deze meerkosten eruit komt te zien. Wanneer daar (landelijk) meer over bekend is informeren wij u hoe u deze kosten kunt declareren.

Houd uw meerkosten goed bij, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Mocht u in liquiditeitsproblemen komen, neem dan contact op met uw contractmanager.
 

Als kinderen niet komen of als ouders kinderen thuis houden dan probeert de jeugdhulpaanbieder in eerste instantie met alternatieve middelen ambulant te ondersteunen. Indien ingeschat wordt dat de veiligheid van het kind in gevaar is dan vindt er een huisbezoek plaats (uiteraard als niemand in het gezin gezondheidsklachten heeft).

Wanneer u als jeugdhulpaanbieder niet bij het gezin binnenkomt en de veiligheid van het kind is in gevaar dan doet u een melding bij Veilig Thuis.

De continuïteit van zorg staat voorop. Zoek daarom in dit geval het overleg met collega aanbieders. Mogelijk dat zorg door andere aanbieders kan worden geboden. Indien dit het geval is, maak hiervoor een voorstel en bespreek dit met de Toegang. Houd hierbij ook rekening met de verwerking via het berichtenverkeer en de afspraken vanuit het administratieprotocol.

Ja, u mag groepen samenvoegen mits dit zorginhoudelijk verantwoord is. Hierbij gaan wij uit van uw expertise.

Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u contact opnemen via info@rsj-ijsselland.nl.

Wanneer de maatregelen niet voldoende zijn om de zorg te continueren, neem  dan contact op met uw contractmanager. Het RSJ IJsselland heeft voor aanbieders met financiële problemen richtlijnen opgesteld. Hieraan geven we uitvoering via de Escalatieroute en het Escalatieteam.

Voor J&O en LVB inspanningsgerichte financiering geldt dat no-show maximaal twee maal per jaar mag worden gefactureerd als het gaat om afspraken die niet of minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij de overige financiering (inspanningsgerichte financiering GGZ en Segment Midden) kan no-show niet worden gefactureerd, omdat het in de trajectprijs of het tarief is verdisconteerd. We adviseren u zo veel als mogelijk de no show te voorkomen door het proactief contact te zoeken met cliënten en het inzetten van alternatieve middelen, zoals bijvoorbeeld beeldbellen (skype, WhatsApp, videobellen, etc.) en telefonische begeleiding.