Gegevensdeling

Gegevensdeling inzake toewijzing, wijziging en verlenging van Jeugdhulp.

Samenwerking in het sociaal domein wordt veelal als complex ervaren.  De cliënt en zijn/haar hulpvraag staat centraal. Gemeenten zijn daarbij belast met toeleiding en jeugdhulpaanbieders met de levering van Jeugdhulp. In de regelgeving ten aanzien van gegevensverwerking door jeugdhulpverleners ligt de nadruk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het individu. Dit komt tot uitdrukking in het wettelijke verankerde medisch beroepsgeheim en de geheimhoudingsverplichting op het dossier van de jeugdhulpverlener.

De verschillen in wettelijk kader geven in belangrijke mate richting aan de houding van professionals ten aanzien het uitwisselen van gegevens. In de praktijk geeft dat soms wrijving, de ambtenaar die in de ogen van de jeugdhulpverlener teveel wil weten en de jeugdhulpverlener die in de ogen van de ambtenaar niks wil vertellen. Samenwerking in het sociaal domein vraagt van professionals de bereidheid om voorbij dit soort beelden te komen, zich in te leven in elkaars positie en vanuit respect voor elkaars juridische kaders en dilemma’s op zoek te gaan naar mogelijkheden om tot oplossingen te komen die in het belang zijn van de betrokkenen en de omgeving.

Voor deze samenwerking is het onder andere van belang dat er duidelijkheid is met betrekking tot gegevensuitwisseling. Het RSJ IJsselland krijgt regelmatig terug van jeugdhulpaanbieders dat er onduidelijkheden zijn omtrent dit onderwerp.  Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om voor de AVG compliant te zijn, wat onder meer inhoud dat gemeenten hun inwoners informeren omtrent het omgaan met persoonsgegevens, onder andere door een privacyverklaring op hun website. Ondanks dat alle gemeenten een privacyverklaring op hun website hebben, blijven er nog steeds discussies bestaan over gegevensdeling.  Om deze discussie zo veel mogelijk weg te nemen heeft het RSJ IJsselland (i.s.m. de jurist en de AVG-functionaris en lokale toegangen) bijgaande notitie ‘Gegevensdeling inzake toewijzing, wijziging en verlenging van jeugdhulp’ geschreven.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle