Netwerk Samen leren en ontwikkelen

In dit netwerk willen we knelpunten en oplossingen vanuit de bovenregionale samenwerking en vanuit de Toegangen verder brengen en samen daarvan leren. Ook willen we lacunes in het zorglandschap in beeld brengen en gewenste ambulante expertise ontwikkelen (passend binnen de leidende principes) en zo komen tot een sluitend aanbod jeugdhulp in de regio IJsselland. We organiseren hiervoor maandelijks een bijeenkomst. Op basis van het thema worden daarvoor gericht inhoudsdeskundigen uitgenodigd.

De leidende principes transformatie in de regio IJsselland die het netwerk volgt:

  • Normaliseren is het versterken van het gewone leven
  • Veiligheid van de jeugdige(n) vormt altijd de ondergrens
  • Ambulantiseren is doen wat nodig is, daar waar het nodig is
  • Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, je gekend wordt en mag blijven.

Voor meer informatie over dit netwerk klik hier.

26 mei 2021 - Bovenregionale samenwerking

De bovenregionale samenwerking was het thema van de eerste bijeenkomst Netwerk Samen leren en ontwikkelen. Hiervoor waren AO-leden en toegangen van de 11 gemeenten uitgenodigd. Concrete projecten die bovenregionale samenwerking vragen zijn: afbouw JZ+, het expertisenetwerk Overijssel en acute zorg GGZ. Het doel was om samen te onderzoeken wat deze bovenregionale samenwerking betekent voor de transformatie op lokaal en regionaal niveau. Hoe laten we dit aansluiten bij onze regionale visie?

Dit krijgt in september en oktober een vervolg en dan worden ook aanbieders en jongeren uitgenodigd om over deze specifieke onderwerpen van gedachten te wisselen.

30 juni 2021 - Ambitie scheidingsproblematiek.

Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen voor jeugdigen van ouders die gaan scheiden. Het is bekend dat 60-70 % van de jeugdigen in het gedwongen kader te maken hebben (gehad) met een (vecht)scheiding. Er zijn lacunes in het hulpaanbod als het gaat om scheidingsproblematiek en de gewenste samenwerking. De toegangen in de regio IJsselland hebben daarom samen met de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming een ambitie geformuleerd met betrekking tot de aanpak rond scheidingsproblematiek.

Deze ambitie was de rode draad van de bijeenkomst samen met aanbieders en toegangen op 30 juni jl. Tijdens deze bijeenkomst werden aan de hand van de landelijke ontwikkelingen (scheiden zonder schade VNG) en inspirerende voorbeelden in de regio, aanbieders uitgedaagd om na te denken hoe aan te sluiten op de ambitie. Het was een open gesprek, waarin duidelijk werd dat het voor alle partijen een zoektocht is om tot een goede en sluitende aanpak te komen. Duidelijk is dat bij toegangen en rechtbank de behoefte is aan meer flexibele samenwerking met het voorveld en een brede blik op wat nodig is. Aanbieders zijn uitgenodigd op 15 september te pitchen hoe ze denken aan te sluiten op deze ambitie en stelden tijdens deze bijeenkomst daarover hun vragen aan de toegangen. Alle aanbieders krijgen een terugkoppeling van deze bijeenkomst en de mogelijkheid om zich voor 1 augustus schriftelijk aan te melden voor een pitch op 15 september door middel van het aanmeldformulier. Zo nodig maken de toegangen een selectie aan de hand van de besproken criteria (zie deze presentatie). We beogen op deze wijze met elkaar de lacunes in de hulpverlening rond scheidingsproblematiek op te lossen.

Klik hier voor verslag en bijlagen: ambitie, presentatie regio IJsselland, presentatie VNG en handreiking, presentatie Zwolle van de bijeenkomst van 30 juni.