Participatietraject inkoop 2019

Participatietraject 2019

De raamovereenkomst is tot stand gekomen middels het contracteringsproces sociaal contracteren. Eén van de kenmerken van dit proces is dat de raamovereenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst, onder voorwaarden, gewijzigd kan worden. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 30 van de raamovereenkomst:

 1. “Partijen kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Raamovereenkomst (inclusief bijlagen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een heldere gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die voorgestelde wijziging voor de Jeugdige, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal periodiek overleg organiseren ter evaluatie van (onderdelen van) deze Raamovereenkomst en/of uitwerking van ontwikkelpunten en/of bespreken van de wijzigingsvoorstellen uit lid 1.

De regio organiseert diverse werkgroepen om onderdelen en ontwikkelpunten van de raamovereenkomst nader uit te werken. Tevens organiseert de regio in 2018 twee overlegtafels om de wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de uitwerkingen van deze werkgroepen te bespreken.

Het geven van reacties en het komen tot besluiten

Om te voorkomen dat met meer dan 100 aanbieders tegelijk het overleg plaatsvindt, is gekozen voor een fysieke en een digitale omgeving. Alle aanbieders die per 1 januari 2018 gecontracteerd zijn, ontvangen de agenda en stukken van de bijeenkomst via de mail. Tevens wordt deze informatie op onze RSJ-IJsselland website, voorafgaand aan iedere bijeenkomst, geplaatst. Iedereen heeft het recht zijn inbreng te doen op de stukken. Alle reacties tezamen vormen uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland.

Alle deelnemers kunnen vragen/opmerkingen over de betreffende stukken mailen aan inkoop2018@rsj-ijsselland.nl. Deze opmerkingen en vragen dienen 4 dagen voorafgaand aan iedere bijeenkomst binnen te zijn. Niet meegerekend worden weekenden en feestdagen. De reacties  worden verzameld en weergegeven en ter vergadering uitgereikt. Om te waarborgen dat álle deelnemers input kunnen leveren aan het proces, is het bespreken van de binnengekomen reacties een vast agendapunt.

De overlegtafels staan in het teken van discussie ter verbreding en verduidelijking om te komen tot eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst. Tijdens de overlegtafels worden geen besluiten genomen. De opmerkingen, vragen en reacties worden verwerkt in een verslag; een soort nota van inlichtingen. Het  besluit wordt genomen door de colleges van burgemeester en wethouders van de elf gemeenten die tezamen de regio IJsselland vormen. Zij bepalen uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de Raamovereenkomst.

Selectie van aanbieders voor de overlegtafel

Op basis van de aanmeldingen en evenredige aanwezigheid van jeugdhulpaanbieders in de diverse profielen heeft de werkgroep de volgende selectie* gemaakt:

 • Educatie Plus
 • Passie voor Jeugd en Gezin
 • Zorgboerderij de Ruimte
 • Klaver4you
 • Stichting Empower
 • Cosis (onderdeel Promenscare)
 • At.Groep
 • Eleos
 • Yes We Can Clinics
 • Therapeutisch Centrum
 • Ambiq
 • Centraal Nederland
 • Prokino
 • Ottho Gerhard Heldring
 • Stichting Sprank
 • Andersom Thuisbegeleiding
 • Braams
 • Jarabee
 • Vitree
 • Ijsselgroep
 • Timon
 • s Heerenloo
 • Coöperatie Boer en Zorg
 • Trias Jeugdhulp
 • Karakter
 • Pactum
 • Intermetzo

Per bovenstaande jeugdhulpaanbieder kan er één persoon fysiek deelnemen aan de overlegtafel.  Onderstaand vindt u in het kort de uitleg van de invulling van beide overlegtafels.

* We hebben ervoor gekozen om twee aanbieders extra toe te laten om hiermee voldoende participatie vanuit elk profiel en het middensegment te waarborgen.

Dit jaar staan er twee overlegtafels gepland, te weten:

07 juni 2018                     van 13.30-15.00 uur      Raadzaal stadhuis te Zwolle Voor het verslag klik hier en voor de presentatie klik hier

29 oktober 2018               van 13.00-15.00 uur      Raadzaal stadhuis te Zwolle Voor de uitwerking van deze bijeenkomst klik hier

Niet geselecteerde partijen kunnen hun bijdrage leveren via de website en inkoop2018@rsj-ijsselland.nl

Communicatie met deelnemers overlegtafel

Naast dat u uw punten aangeeft via bovenstaand e-mail adres bestaat er ook de mogelijkheid dat u uw punten via  iemand die deelneemt aan de overlegtafel op de agenda zet. De contactgegevens van de leden van de overlegtafel zullen op de website worden gepubliceerd.

De aanbieders die digitaal input leveren hebben evenveel invloed op het proces als degenen die aan de overlegtafel deelnemen. Door alle input te bundelen en te vertalen en daar weer op te reflecteren, komt een overeenkomst tot stand. Dit is een proces dat lopende het traject steeds wordt bijgesteld. Vraag dus aandacht voor wat u belangrijk vindt!

Elke aanbieder kan aanwezig zijn bij de overlegtafel

De overlegtafel wordt gehouden in de raadszaal van het Stadhuis van de gemeente Zwolle. Deze ruimte heeft een grote publiekstribune. Als u niet geselecteerd bent om deel te nemen aan de overlegtafel dan kunt u toch aanwezig zijn door zitting te nemen op de publiekstribune. U kunt dan als toehoorder aanwezig zijn. Tevens zal de voorzitter van het overleg op gezette momenten de aanwezigen op de publiekstribune de gelegenheid geven te reageren op de onderwerpen die besproken worden.

Historie inkoop 2018

Hieronder vindt u alle documenten van de verschillende overlegtafels in 2017. 

Definitieve documenten participatietraject inkoop 2018 (5 september 2017):
Klik hier voor de definitieve nota van inlichtingen
Klik hier voor het memo GGZ tarieven
Klik hier voor het memo dyslexietarieven

Bijeenkomst    

Datum 

Agenda & Notulen Documenten
 Eerste Overlegtafel (10:30 - 12:30) 25 april 2017

klik hier voor de agenda

klik hier voor de presentatie

klik hier voor de nota van inlichtingen

Klik hier voor de notulen

klik hier voor de stukken

Tweede Overlegtafel (10:30-12:30) 30 mei 2017

 klik hier voor de agenda

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de notulen

Klik hier voor de nota van inlichtingen

 

 klik hier voor de begeleidende brief over de Administratieprotocol

 klik hier voor de Administratieprotocol Jeugdhulp

Klik hier voor de presentatie Administratieprotocol Jeugdhulp

 

Derde Overlegtafel(10:30 - 12:30) 27 juni 2017

 

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor de notulen van 30 mei jl.

Klik hier voor de nota van inlichtingen

Klik hier voor raamovereenkomst met zichtbare wijzigingen

Klik hier voor raamovereenkomst met volledige tekst

Klik hier voor het bijlagen overzicht

Klik hier voor bijlage 2

Klik hier voor bijlage 8

Klik hier voor bijlage 9

Klik hier voor bijlage 10

Klik hier voor bijlage 11

Vierde Overlegtafel

(10:30 - 12:30)

5 september 2017

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor de notulen van 27 juni 2017

Klik hier voor de nota van inlichtingen

Klik hier voor het concept administratieprotocol met zichtbare wijzigingen

Klik hier voor het concept administratieprotocol (volledige tekst)

Klik hier voor de concept raamovereenkomst met zichtbare wijzigingen

Klik hier voor de concept raamovereenkomst (volledige tekst)

Klik hier voor het memo tarieven

Klik hier voor de ingevulde nota van inlichtingen 3e overlegtafel

Klik hier voor monitoring jeugdhulp

 

Definitieve documenten

 

Klik hier voor de notulen van 5 september 2017

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de definitieve nota van inlichtingen

Klik hier voor het memo GGZ tarieven

Klik hier voor het memo Dyslexie tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle