Participatietraject inkoop 2020

Participatietraject 2020

De raamovereenkomst is tot stand gekomen middels het contracteringsproces sociaal contracteren. Een van de kenmerken van dit proces is dat de raamovereenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst, onder voorwaarden, gewijzigd kan worden. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 31 van de raamovereenkomst:

 1. “Partijen kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Raamovereenkomst (inclusief bijlagen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een heldere gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die voorgestelde wijziging voor de Jeugdige, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal periodiek overleg organiseren ter evaluatie van (onderdelen van) deze Raamovereenkomst en/of uitwerking van ontwikkelpunten en/of bespreken van de wijzigingsvoorstellen uit lid 1.

De regio organiseert diverse werkgroepen om onderdelen en ontwikkelpunten van de raamovereenkomst nader uit te werken. Tevens organiseert de regio in 2019 twee overlegtafels om de wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de uitwerkingen van deze werkgroepen te bespreken.

Het geven van reacties en het komen tot besluiten

Om te voorkomen dat met meer dan 100 aanbieders tegelijk het overleg plaatsvindt, is gekozen voor een fysieke en een digitale omgeving. Alle aanbieders die sinds 2018 gecontracteerd zijn, ontvangen de agenda en stukken van de bijeenkomst via de mail. Tevens wordt deze informatie op onze RSJ IJsselland website, voorafgaand aan iedere bijeenkomst, geplaatst. Iedereen heeft het recht zijn inbreng te doen op de stukken. Alle reacties tezamen vormen uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland.

Alle deelnemers kunnen vragen/opmerkingen over de betreffende stukken mailen aan inkoop@rsj-ijsselland.nl. Deze opmerkingen en vragen dienen 4 dagen voorafgaand aan iedere bijeenkomst binnen te zijn. Niet meegerekend worden weekenden en feestdagen. De reacties  worden verzameld en weergegeven en ter vergadering uitgereikt. Om te waarborgen dat álle deelnemers input kunnen leveren aan het proces, is het bespreken van de binnengekomen reacties een vast agendapunt.

De overlegtafels staan in het teken van discussie ter verbreding en verduidelijking om te komen tot eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst. Tijdens de overlegtafels worden geen besluiten genomen. De opmerkingen, vragen en reacties worden verwerkt in een verslag; een soort nota van inlichtingen. Het  besluit wordt genomen door het bestuur van de regio IJsselland. Zij bepalen uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de Raamovereenkomst.

Selectie van aanbieders voor de overlegtafel

Op basis van de aanmeldingen kunnen wij u meedelen dat de volgende organisaties zitting hebben aan de fysieke overlegtafels:

 • Kommak
 • De Ruimte Dalfsen
 • Pactum
 • Eleos
 • Jeugd GGZ (Dimence)
 • Klaver4You
 • RIBW Groep Overijssel
 • Leger des Heils
 • Praktijk BJ Brinkman
 • Timon
 • Therapeutisch Centrum GGZ
 • Centraal Nederland
 • Auti-start
 • Karakter
 • Accare
 • Parnassia Groep
 • Ijsselgroep
 • Zorgzaak
 • Ingeborg Zweers-Meesters Praktijk voor Psychotherapie
 • Zorgboerderijd Reemzorg
 • Autismehuis
 • Pro Juventus
 • Yarin Jeugdhulp
 • Dokter Bosman
 • Instituut Wij
 • Braams
 • Vitree/Triade
 • IQ Coaches
 • Jarabee
 • Ambiq
 • Trias

Per bovenstaande jeugdhulpaanbieder kan er één persoon fysiek deelnemen aan de overlegtafel.  Onderstaand vindt u in het kort de uitleg van de invulling van beide overlegtafels.

Dit jaar staan er twee overlegtafels gepland, te weten:

09 juli 2019                  van 13.00-15.00 uur       Raadzaal gemeentehuis te Dalfsen (verslag en presentatie)

15 oktober 2019           van 13.00-15.00 uur       Raadzaal stadhuis te Zwolle (agenda en contourenschets doorontwikkeling inkoop)

Niet geselecteerde partijen kunnen hun bijdrage leveren via de website en inkoop@rsj-ijsselland.nl

Communicatie met deelnemers overlegtafel

Naast dat u uw punten aangeeft via bovenstaand e-mail adres bestaat er ook de mogelijkheid dat u uw punten via  iemand die deelneemt aan de overlegtafel op de agenda zet. De contactgegevens van de leden van de overlegtafel zullen op de website worden gepubliceerd.

De aanbieders die digitaal input leveren hebben evenveel invloed op het proces als degenen die aan de overlegtafel deelnemen. Door alle input te bundelen en te vertalen en daar weer op te reflecteren, komt een overeenkomst tot stand. Dit is een proces dat lopende het traject steeds wordt bijgesteld. Vraag dus aandacht voor wat u belangrijk vindt!

Elke aanbieder kan aanwezig zijn bij de overlegtafel

De overlegtafel wordt gehouden in de raadszaal van het Stadhuis van de gemeente Zwolle. Deze ruimte heeft een grote publiekstribune. Als u niet geselecteerd bent om deel te nemen aan de overlegtafel dan kunt u toch aanwezig zijn door zitting te nemen op de publiekstribune. U kunt dan als toehoorder aanwezig zijn. Tevens zal de voorzitter van het overleg op gezette momenten de aanwezigen op de publiekstribune de gelegenheid geven te reageren op de onderwerpen die besproken worden.

Klik hier voor de historie met betrekking tot het participatietrajeact 2018 en 2019

 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle