Gezinsinterventies

Gezinsinterventies

Het doel van dit project is dat ouders en jeugdigen zoveel mogelijk een sociaal netwerk behouden, juist als de opvoedsituatie voor alle partijen zeer belastend is. Hier is voor nodig dat de hele keten weet dat ze residentiële zorg waar mogelijk moeten voorkomen en als een (zeer) tijdelijke oplossing aanbieden. Hiervoor is de beschikbaarheid van werkzame interventies op het gebied van gezinsbehandeling en -begeleiding in de regio IJsselland cruciaal. Dit geldt voor lichte varianten (waar het kan) en intensieve varianten (waar nodig), in een samenwerking tussen de verschillende aanbieders in de jeugdhulpverlening. Onderdeel van het project gezinsinterventies is het onderzoek naar gezinnen met meervoudige en complexe problemen – het eindverslag van dit onderzoek (december 2020) vindt u hier. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat bij de complexe doelgroep er vaak sprake is van gezinsproblematiek en dat de oplossing vaak ligt in een brede insteek/ niet direct inzoomen op kindproblematiek (intensieve jeugdhulp). Met de projectgroep HSWV-Wonen en de toegangen en GI’s hebben we in het najaar 2020 de uitkomsten van dit onderzoek besproken. De bevindingen vanuit dit onderzoek zijn meegenomen in de pilot van het RET (Q1 en Q2 2021) en worden meegenomen bij verdere ontwikkelingen binnen transformatie.

Hieronder vindt u het oorspronkelijke projectplan.