Integrale werkwijze crisis

Integrale werkwijze crisis

De regio IJsselland vindt het belangrijk dat jeugdhulpaanbieders zich gezamenlijk committeren aan het garant staan voor het leveren van een passende interventie en hulp aan alle jeugdigen uit de regio IJsselland die in crisis zijn. In de pilot Spoedhulp IJsselland is vanuit de sectoren J&O en LVB een start gemaakt om de samenwerking te zoeken met de GGZ wanneer er sprake is van een combinatie van gedrags-, opvoed,- of gezinsproblemen en psychische problemen. We willen bij crisis dat een integrale beoordeling van de problematiek plaatsvindt en dat goed wordt samengewerkt, zodat hulp waar nodig integraal wordt geboden, waarbij recht wordt gedaan aan de hulpvraag van de jeugdige en de specifieke expertise van betrokkenen. De doelstelling in de regio IJsselland is om crisissituaties zoveel als mogelijk te voorkomen en wanneer er crisishulp nodig is, dit zo snel mogelijk en op de juiste plek te bieden, met zo min mogelijk uithuisplaatsingen en verplaatsingen van de jeugdige en met de juiste ouderbetrokkenheid.

Eind 2021 heeft een vertegenwoordiging van gemeenten, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis IJsselland en de jeugdhulpaanbieders die de huidige crisisfunctie uitvoeren in de regio IJsselland een startnotitie ‘Integrale werkwijze crisis’ opgesteld. Deze vindt u hieronder. Hierin staat de gewenste integrale werkwijze beschreven waarbij de input vanuit de pilot Spoedhulp IJsselland is meegenomen. De pilot is inmiddels beëindigd (dec 2021) en omgezet in een overeenkomst crisisfunctie. 

De startnotitie is, samen met de definities in de overeenkomst crisisfunctie, het uitgangspunt voor het nieuwe transformatieproject ‘Integrale werkwijze crisis’. De komende tijd gaan bovengenoemde partijen met elkaar deze integrale werkwijze verder uitwerken en ter besluitvorming voorleggen aan de regio. Alle deelnemende partijen hebben hun enthousiasme uitgesproken en één van de deelnemers zei: “Wat zou het geweldig zijn als ons dit zou lukken in de regio!” En daar gaan we met elkaar voor!! 

In Q1 2022 is plan van aanpak uitgewerkt. Deze vindt u hieronder.

Hier vindt u de huidige crisisroute.