Transformatiethema's

Bij de transformatie richten wij ons op vier thema’s:

1. Ambulantisering

De transformatie is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames in zowel de jeugdzorg als in de psychiatrie zijn afgenomen dan wel aanzienlijk zijn bekort. Dit ligt direct in het belang van de cliënt en past in de visie dat een cliënt geholpen wordt om weer zelf regie te krijgen. We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Uit onderzoek blijkt dat een veilige omgeving een voorwaarde is voor kinderen om te groeien.

Op deze pagina vindt u de projecten/pilots die gestart zijn of in de toekomst starten. Bij documenten kunt u de laatst vastgestelde versie vinden van de projectplannen:

 • Integrale spoedhulp; Het doel van dit project is het realiseren van een pilot integrale ambulante spoedhulp die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is in de regio IJsselland. Door ontschotten en verbinden van crisisexpertise (LVB, jeugdhulp, GGZ) vermindert het aantal of verkort de duur van (crisis) uithuisplaatsingen in de regio IJsselland.
 • Gezinsinterventies; Het doel van dit project is dat ouders en jeugdigen zoveel mogelijk een sociaal netwerk behouden, juist als de opvoedsituatie voor alle partijen zeer belastend is. Hier is voor nodig dat de hele keten weet dat ze residentiële waar mogelijk moeten voorkomen en als een (zeer) tijdelijke oplossing aanbieden. Hiervoor is de beschikbaarheid van werkzame interventies op het gebied van gezinsbehandeling en -begeleiding in de regio IJsselland cruciaal. Dit geldt voor lichte varianten (waar het kan) en intensieve varianten (waar nodig), in een samenwerking tussen de verschillende aanbieders in de jeugdhulpverlening.

Samen werken aan een direct inzetbaar integraal spoedhulp-team in IJsselland

In de regio IJsselland werken Ambiq, Vitree, Pactum en Trias samen aan een integraal spoedhulp-team: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en LVB gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en Jeugd GGZ. 

Het doel van Spoedhulp IJsselland is om kinderen en gezinnen snel passende hulp te bieden zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Dit doet het team door 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar te zijn.

Om dit te realiseren, is op 1 juli 2020 een belangrijke eerste stap gezet. Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp worden via één telefoonnummer: 038 - 3030102 gedaan.  En vanaf 1 september 2020 is dit telefoonnummer 24/7 bereikbaar en is Spoedhulp IJsselland direct inzetbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten.

Spoedhulp IJsselland is in te schakelen binnen kantoortijden door de gemeentelijke toegang of Veilig Thuis IJsselland en buiten kantoortijden door Veilig thuis IJsselland.

Meer informatie over de pilot is te vinden op https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/Projectplan-Spoedhulpteam-versie-19-mei-2020.pdf of te verkrijgen via Quereen Berends, coördinator Spoedhulpteam: q.berends@triasjeugdhulp.nl –  tel. 06 52357394.

2. Verbinding jeugdhulp en onderwijs

Samenwerken en de verbinding zoeken tussen onderwijs en jeugdhulp leeft in de regio IJsselland. De behoefte in de regio voor verder onderzoek en ontwikkeling komt voort uit het feit dat in de praktijk blijkt dat jeugdhulp en onderwijs aparte werelden zijn terwijl de kinderen er baat bij hebben dat er nadrukkelijk wordt samengewerkt. Voor een aantal kinderen geldt dat het een voordeel is dat jeugdhulp en onderwijs samenwerken en daarbij naadloos aansluiten bij hun behoeften. Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.

Vanuit het transformatiefonds draagt de regio IJsselland bij aan een project vanuit ZonMw: de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland). De RKJ gaat aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In de RKJ IJsselland Samen normaliseren is het de bedoeling om de stap van doelstelling (normaliseren) naar dagelijkse werkpraktijk te gaan maken. De opgedane kennis delen we vervolgens in de regio IJsselland. Zie projectaanvraag RKJ Startimpuls IJsselland ZonMw.

3. Gedwongen kader jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichte maatregelen (jeugdbescherming en –reclassering), maar ook over de samenwerking in het geheel van de keten.
Half oktober 2019 heeft de startbijeenkomst gedwongen kader jeugd plaatsgevonden. Daarna is een projectgroep gevormd. Deze projectgroep heeft gewerkt aan een gezamenlijke visie en aan een projectplan.
Dit projectplan is op woensdag 17 juni 2020 vastgesteld door de elf wethouders in de regio IJsselland.

Het filmpje is klaar en kan gedeeld worden! Mooie goede voorbeelden, die hopelijk een aanstekelijke werking hebben!

Werksessies gedwongen kader jeugd

Op 23 en 30 november & 1 december 2020 hebben diverse werksessies plaatsgevonden t.a.v. het gedwongen kader jeugd.
Het ging om de volgende onderwerpen.

We gaan met elkaar om tafel als:
1.         Er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige
2.         Er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend
3.         De maatregel start
4.         De GI vindt dat jeugdhulp nodig is
5.         De maatregel eindigt

Bij iedere werksessie hoort een podcast. Deze podcasts kunnen jullie op de website terug luisteren.

1.         Brian                            -           Met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige
Brian heeft een podcast ingesproken die hoort bij de werksessie ‘We gaan met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige’.
Brian is vader van twee kinderen. Zijn kinderen zijn 12 jaar geleden uit huis geplaatst. Hij vertelt over de crisissituatie van toen en hoe hij dit heeft ervaren. En ook over wat hij de deelnemers aan de werksessies mee wil geven.

2.         Mascha                        -           Met elkaar om tafel als er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend
Mascha werkt in een sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle. Zij vertelt over de onmacht die zij soms ervaart en voelt, als er geen maatregel komt nadat zij een VTO heeft ingediend.

3.         Amanda                       -           Met elkaar om tafel als de maatregel start
Amanda is een moeder die sinds kort met de jeugdbescherming te maken heeft. Ook haar partner (samengesteld gezin) heeft met de jeugdbescherming te maken. Amanda vertelt hij zij het heeft ervaren toen de maatregel startte. Ook gaat ze in op het belang van het betrekken van het netwerk.

4.         Carla & Yvonne           -           Met elkaar om tafel als de GI vindt dat jeugdhulp nodig is
Carla werkt bij de gemeente Zwartewaterland, Yvonne bij Jeugdbescherming Overijssel. Zij vertellen waarom het zo erg van belang is om tijdig af te stemmen over mogelijk in te zetten (jeugd)hulp.

5.         Christa                        -           Met elkaar om tafel als de maatregel eindigt
Hier horen we Christa. Christa heeft te maken gehad met de jeugdbescherming. De maatregel is net geëindigd. Zij vertelt dat ze graag had gewild dat iedereen met elkaar om tafel ging bij het afsluiten van de maatregel, dat je een ‘taartje kunt eten’, maar ook goede afspraken maakt over wat te doen als het niet goed gaat. Zij vertelt hoe zij het graag voor haar ziet.

Podcast Brian

Podcast Mascha

Podcast Amanda

Podcast Carla & Yvonne

Podcast Christa

 

4. Doorontwikkeling inkoopmodel jeugdhulp

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

 1. draagt bij aan de realisatie van de doelstelling van de transformatie;
 2. is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ongebracht.

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp.
 • Beheersing van de (lokale) uitgaven.
 • Administratieve lastenverlichting.
 • Versterken vertrouwen in professionals

 

De regio IJsselland ziet een aantal transformatieopdrachten die parallel lopen aan het inkooptraject:

Deelproject Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende Jeugdhulp (HSWV):

 1. Het ter beschikking stellen en ontwikkelen van volwaardige ambulante alternatieven in onze regio, zodat behandeling op een verblijfsbed kan worden voorkomen of wordt verkort. Het gaat daarbij om interventies die de potentie hebben om het thuis blijven wonen van jeugdigen te bevorderen, uithuisplaatsing te voorkomen en ouders en hun kind(eren) regie te laten houden en zodoende meer zelfstandig hun leven vorm te geven.
 2. Het terugdringen van de totale verblijfsduur en creëren van schaalvoordeel door het verblijfsbed te laten bieden door maximaal twee aanbieders.
 3. Het ontwikkelen van regionale alternatieven voor JeugdzorgPlus en gesloten GGZ.
 4. Bij de transformatie gaat het om de beweging die op gang moet worden gebracht van het ‘omdenken’. Het lerend effect is daarin essentieel. Voor jeugdigen en ouders die HSWV Jeugdhulp nodig hebben, helpen bewezen en erkende interventies soms onvoldoende en worden hulpverleners aangesproken op hun vakmanschap en moeten hulpverleners exploreren wat werkt voor de jeugdige en het gezin. Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar bewezen interventies over verschillende sectoren heen. De regio wil graag leren van de alledaagse praktijk en leren van ervaringen en wensen van de jeugdigen en de gezinnen die hulp ontvangen hebben, zodat we continu het eigen handelen verbeteren, alsmede het handelen met elkaar en de kwaliteit van de hulp die we samen nastreven in het belang van onze jeugdigen en gezinnen.

Deelproject Wonen:

 1. Organiseer met alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders een netwerksamenwerking, zodat er in het netwerk van jeugdhulpaanbieders voor elke respijtzorg- en woonvraag een passend antwoord komt. Waar en hoe kunnen we deze jeugdige het beste helpen, staat centraal. Een aanmelding bij één jeugdhulpaanbieder van Wonen is een aanmelding bij alle aangesloten jeugdhulpaanbieders. De jeugdhulpaanbieders hebben acceptatieplicht voor alle respijtzorg- en woonvragen uit de regio IJsselland en zorgen voor overbruggingszorg indien de passende plek nog niet beschikbaar is.
 2. Respijtzorg is in zijn huidige vorm niet meer passend is de huidige ontwikkelingen. De regio ziet de meerwaarde van respijtzorg en wil de jeugdhulpaanbieders uitdagen om nieuwe vormen van respijtzorg te organiseren die aansluiten bij de (bestuurlijke) uitgangspunten zo normaal/gewoon mogelijk en gezinsgericht.
 3. De regio IJsselland heeft maar een zeer beperkt aanbod voor kleinschalige en gezinsgerichte leefgroepen. De regio maakt inzichtelijk hoeveel jeugdigen behoefte hebben aan dit aanbod en samen met de jeugdhulpaanbieders wil de regio kijken naar passend aanbod. Dit kunnen verschillende vormen van leefgroepen (fasehuis, gezinsgroep etc.) zijn.
 4. De regio wenst de borging van een spreiding van kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen binnen de regio IJsselland (de spreiding is afhankelijk van de grootte van de gemeente).
 5. Wonen in relatie tot vastgoed zal de komende jaren lokaal worden ingericht. Er dient met de gemeenten afgestemd te worden op welke manier vastgoed ingevuld wordt.

De uitvoering van bovengenoemde opdrachten vragen om een projectmatige aanpak met een realistische (meerjaren)planning. Deze planning zal samen met betrokken jeugdhulpaanbieders worden gemaakt. De al gestarte projecten van ambulantisering vallen onder HSWV.

Transformatiethema's