Transformatiethema's

Bij de transformatie richten wij ons op vier thema’s:

1. Inzet op de lokale leefomgeving van het kind/ambulantisering

De transformatie is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames in zowel de jeugdzorg als in de psychiatrie zijn afgenomen dan wel aanzienlijk zijn bekort. Dit ligt direct in het belang van de cliënt en past in de visie dat een cliënt geholpen wordt om weer zelf regie te krijgen. We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Uit onderzoek blijkt dat een veilige omgeving een voorwaarde is voor kinderen om te groeien.

2. Verbinding jeugdhulp en onderwijs versterken

Samenwerken en de verbinding zoeken tussen onderwijs en jeugdhulp leeft in de regio IJsselland. De behoefte in de regio voor verder onderzoek en ontwikkeling komt voort uit het feit dat in de praktijk blijkt dat jeugdhulp en onderwijs aparte werelden zijn terwijl de kinderen er baat bij hebben dat er nadrukkelijk wordt samengewerkt. Voor een aantal kinderen geldt dat het een voordeel is dat jeugdhulp en onderwijs samenwerken en daarbij naadloos aansluiten bij hun behoeften. Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.

In complete aanvraag transformatiefonds staat de uitgebreide beschrijving van de thema’s.

3: Gedwongen kader jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichten maatregelen voor ouders/jongeren, jeugdbescherming en -reclassering, maar ook over de samenwerking in het geheel van de keten. Begin okbotber 2019 is een startbijeenkomst geweest. Verschillende partijen gingen met elkaar in gesprek over het gedwongen kader jeugd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een projectgroep gevormd. Deze groep gaat aan de slag met de uitkomsten van de middag en stel een projectplan op.  

4: Doorontwikkeling inkoopmodel jeugdhulp

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

  1. draagt bij aan de realisatie van de doelstelling van de transformatie;
  2. is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ongebracht.

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp.
  • Beheersing van de (lokale) uitgaven.
  • Administratieve lastenverlichting.
  • Versterken vertrouwen in professionals

 

Transformatiethema's