Pilot angst depressie VO

Pilot angst depressie VO

Vanuit het samenwerkingsverband VO wordt geconstateerd dat het aantal jongeren dat leidt aan angsten en depressiviteit ernstig toenemen. In de huidige vorm vallen deze jongeren uit het regulier onderwijs en worden opgevangen op het niveau van het samenwerkingsverband. Buiten de school om vindt er dan een jeugdhulpbehandeling plaats, na uitgebreide diagnostiek. Deze wijze van werken leidt tot ‘afstemmingsstress’ tussen de beide domeinen en zorgt ervoor dat echt belangrijke vragen niet hoeven te worden gesteld. Kortom, samenwerking tussen onderwijs en gemeente kan ervoor zorgen dat deze vragen wél worden gesteld en dat er fundamenteel gesprek op gang komt over de samenwerking en de doelstelling van deze samenwerking. In de pilot stelt de jeugdgezondheidszorg expertise rondom angst en depressiviteit beschikbaar in de scholen. Deze expertise wordt tweeledig ingezet, preventief door de hulpverlening dichterbij het kind te organiseren en curatief door kinderen die extra ondersteuning (of behandeling) nodig hebben te ondersteunen op school, zonder indicatie. Het beoogde effect is te transformeren door de domeinen onderwijs en jeugdhulp meer in elkaar te integreren en daarmee te werken aan:

  • Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
  • Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.
  • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.

Voor meer informatie over dit project: Tjitske Siderius: tjitske.siderius@hardenberg.nl

De pilot angst en depressie is gekoppeld aan een onderzoek door het RKJ IJsselland. De eerst resultaten zullen binnenkort in de vorm van een verhalenbundel gepresenteerd worden.