Inrichting en visie RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland is een zelfstandige inkoop- en betaalorganisatie van jeugdhulp voor de elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling die aan het RSJ-IJsselland ten grondslag ligt wordt gevormd door de elf wethouders van de deelnemende gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De regiomanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en is de regisseur van de regionale samenwerking. Zij bewaakt de kaders van het visiedocument ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’ en de regioagenda. Klik hier voor het visiedocument.
Het RSJ IJsselland is ingericht aan de hand van vijf pijlers, namelijk inkoop, contractmanagement, financiële administratie, monitoring en de regioagenda.

Inkoop

Het RSJ IJsselland heeft het IJssellands inkoopmodel ingevoerd en maakte daarmee de overstap van de PxQ bekostiging naar een resultaatbekostiging. Dat betekent dat jeugdhulpaanbieders zich verantwoorden voor de geboekte resultaten en de geleverde kwaliteit.

2019 Staat in het teken van de doorontwikkeling van het IJssellands inkoopmodel. Het inkoopmodel is opgenomen in de Regioagenda.

 

Contractmanagement

Het contractmanagement houdt zich bezig met alle voorwaarden en overige afspraken waaronder de levering van jeugdhulp plaatsvindt, zoals vastgelegd in de raamovereenkomst. De contractmanager is daarin toezichthouder; signaleert en verduidelijkt de werking van de raamovereenkomst; lost operationele knelpunten op en toetst vraagstukken op relevantie; inventariseert risico’s; individueel of regionaal en de impact op langer termijn. De contractmanager is de verbinding met en eerste aanspreekpunt voor de gecontracteerden. De contractmanager voert het gesprek met de jeugdhulpaanbieder over de doelrealisatie, uitval en klanttevredenheid, passend bij het IJssellands inkoopmodel. Denk bijvoorbeeld aan de handhaving van het administratieprotocol, prestatiedialogen met de jeugdhulpaanbieders, meedenken over tarieven en wijziging van de contracten.

 

Financiële administratie

De financiële administratie heeft betrekking op de controle, verwerking en tijdige betaling van de declaraties aan de jeugdhulpaanbieders.

Vier gemeenten, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland  voeren de facturatie in eigen beheer uit.

 

Monitoring

De werkgroep Prestatie en Kwaliteit heeft zich gebogen over het vraagstuk van de Monitoringinformatie in het kader van het nieuwe inkoopmodel. In 2019 wordt de doorontwikkeling van de monitorgegevens voortgezet en zetten we in op een goede analyse van de data die tot onze beschikking komt.

Regioagenda

De Regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema’s. Jaarlijks inventariseert het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland onder de elf gemeenten welke thema’s regionaal worden uitgewerkt. In 2019 zijn dit de volgende thema’s:

A. Doorontwikkeling IJsselands bekostigingsmodel.

B. Transformatie Zorglandschap IJsselland.

C. Transformatie gedwongen kader.

D. Doorontwikkeling Crisis.

E. Ontwikkeling Regionale Visie 2021-2025.

F. Doorontwikkeliing RET, indien wordt besloten dat dit doorgang vindt

G. Wachtlijstproblematiek; eenduidigheid rondom definities 
 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle