Escalatiemodel

Escalatiemodel
In het escalatiemodel staat beschreven wat de rol van het RSJ IJsselland is bij calamiteiten. Die omschrijving is van belang omdat RSJ IJsselland verantwoordelijk is voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp regio IJsselland.

Op dit moment bestaan er verschillende escalatieroutes in de regio. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt onderscheid in meldingswaardige calamiteiten en incidenten die alleen intern bij een aanbieder gemeld worden. Het escalatiemodel van RSJ IJsselland wordt beschreven in hoofdstuk 2 van het communicatieprotocol. Het communicatieprotocol vindt u in het blok documenten in de rechterkolom.

In het escalatiemodel staat wat meldingswaardige calamiteiten zijn en op welke wijze RSJ IJsselland hierbij betrokken wordt.

Het communicatieprotocol bestaat uit twee hoofdstukken:

  1. Communicatie bij (pers)vragen, die niet over een crisis of calamiteit gaan
  2. Escalatiemodel

Het escalatiemodel bestaat vervolgens uit twee delen:

  • Deel I beschrijft de kaders en licht het onderwerp meldingswaardige calamiteiten toe.
  • Deel II is het draaiboek voor meldingswaardige calamiteiten binnen de jeugdhulp in de regio IJsselland. In het draaiboek staan handvatten hoe te handelen bij deze meldingswaardige calamiteiten. De ene calamiteit is de andere niet. Het draaiboek is een leidraad voor het handelen, het is niet bedoeld als voorschrift.
Document
20190213-Communicatieprotocol.pdf (356.63 KB)
Afbeelding
drugs

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland hecht veel waarde aan veilige hulp voor jeugdigen in de regio IJsselland. Om dit te garanderen is een escalatiemodel ontwikkeld en heeft RSJ IJsselland afspraken gemaakt over een crisisroute.