Contractmanagement

Het RSJ IJsselland houdt er toezicht op dat aanbieders voldoen aan de voorwaarden en eisen van de raamovereenkomst, de kwaliteit en heeft een adviserende rol naar bestuurders met betrekking tot passende afspraken voor prestatieverbetering, de voortzetting of het verbreken van een contract met de jeugdhulpaanbieder.

De contractmanagers van het RSJ IJsselland hebben drie hoofdtaken:

1. Signaleren en verbeteren

  • Signaleert en verduidelijkt de werking van de raamovereenkomst
  • Lost operationele knelpunten op en toetst vraagstukken op relevantie
  • Inventariseert risico’s; zowel individueel als regionaal en de impact op langere termijn

2. Staat in verbinding met en is eerste aanspreekpunt voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

3. Gespreksvoerder van de jeugdhulpaanbieder over rechtmatigheid en doelmatigheid, passend bij het IJssellands inkoopmodel. Het contractmanagement voert daarvoor prestatiedialogen en ziet toe op het juist gebruik van de diverse protocollen (bijvoorbeeld het administratieprotocol) en neemt de ervaringen van de zorgaanbieders mee in de verbetering van de raamovereenkomst, diverse protocollen en samenwerkingsafspraken. 

Afbeelding
meisje bij schoolbord

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland betrekt cliëntervaringen, jeugdhulpaanbieders en andere belanghebbenden actief bij de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoopstrategie. Goed contractmanagement draagt bij aan rechtmatigheid, doelmatigheid en risicobeheersing. Het bevordert dat alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichten, zodat voldaan wordt aan de operationele doelstellingen van het contract en de doelstellingen van de gemeenten.