Financiële hulp

Financiële hulp

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft als doel een oplossing te vinden voor jeugdigen en hun gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Soms staan we met jeugdigen en hun gezinnen voor meerdere uitdagingen die met elkaar samenhangen en die zeer complex zijn. We hebben kennis en hulp van elkaar nodig om het juiste te kunnen doen. Dan is het fijn dat we samen vanuit het perspectief van de jeugdige kunnen kijken en zoeken naar passende hulp, want er is enorm veel kennis, dichtbij huis, gewoon in onze eigen provincie!

Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek

Het is vanzelfsprekend om de belangen van de jeugdige en gezin voorop te zetten, door écht te luisteren en hierop handelen. Binnen de complexe jeugdzorg kan dat alleen door ons als netwerk te organiseren, open te staan voor elkaar en samen te leren met en van elkaar op alle niveaus van uitvoering tot bestuur. Zo spelen de organisatiebelangen geen rol en vullen we elkaar in het netwerk aan. Jeugdige en gezin hebben hierdoor, ondanks moeilijke omstandigheden en complexiteit, meer en beter zeggenschap over hun eigen (toekomst)perspectief.

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel verbindt kennis en netwerk op het gebied van complexe problematieken binnen jeugdzorg met jeugdigen en hun ouders, professionals en zorgverleners. Door samen met en van elkaar te leren helpt het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel professionals de kennis die zij opdoen in te zetten in hun dagelijkse praktijk met en voor hun cliënten. Groeien in je werk maakt je trots op je werk.

Welke financiële hulp biedt het expertisenetwerk?

- Financiering van maatwerkoplossingen vanuit de Regionale Expertteams (casuïstiekgebonden)
- Financiering van impulsgelden voor ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet-casuïstiekgebonden)

Hieronder vindt u de uitwerking van deze financiële hulp. 

Casuïstiekgebonden
Er kan alleen vanuit het RET Overijssel aanspraak gemaakt worden op de financiering van maatwerkoplossingen (casuïstiekgebonden), waarbij er altijd eerst gebruik gemaakt wordt van reguliere gelden.

Hieronder vind je de spelregels en het aanvraagformulier voor financiering van maatwerkoplossingen vanuit de Regionale Expertteams (casuïstiekgebonden).

Spelregels casuïstiekgebonden.pdf

Aanvraagformulier casuïstiekgebonden.pdf


Niet-casuïstiekgebonden
In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft voor 2021 budget beschikbaar om hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Dit budget is vooral bedoeld voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking passende hulp te organiseren. Om gebruik te maken van dit budget zijn er spelregels vastgesteld (zie onderaan deze pagina). Samenwerkende organisaties hebben tot 31 oktober 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen die voldoet aan deze spelregels en vervolgens wordt bepaald welke initiatieven een budget toegewezen krijgen.

Dit is een tijdelijke regeling voor de projectfase in 2021. Definitieve spelregels worden eind 2021/begin 2022 verwacht.

Hieronder vind je de spelregels en het aanvraagformulier voor financiering van impulsgelden voor ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet-casuïstiekgebonden).

Spelregels niet-casuïstiekgebonden.pdf

Aanvraagformulier niet-casuïstiekgebonden.pdf