FAQ & documenten

Veelgestelde vragen

De wethouders komen enkele malen per jaar bij elkaar en nemen dan in gezamenlijkheid besluiten. U leest over de besluiten op deze website.

Alle huisartsen zijn geïnformeerd. Per gemeente kan de aanpak verschillen maar we hebben een gezamenlijk boodschap geformuleerd, zodat huisartsen in de elf betrokken gemeenten dezelfde informatie hebben. Een kleine gemeente als Staphorst kiest voor een andere communicatievorm (bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken) dan een grote gemeente als Deventer of Zwolle (meer gezamenlijke bijeenkomsten).

Dit kunt u vinden in het stappenplan op deze website. Ook is er een lijst met voorbeelden gemaakt waarbij er per profiel een toelichting is. De huisartsen/jeugdartsen hebben een overzicht ontvangen met alle profielen.

De gemeenten in de regio IJsselland hebben een verschillend format voor hun gezinsplan (afhankelijk van de lokale werkwijze).

Stap 3 in het stappenplan beschrijft wat er in ieder geval in het gezinsplan moet staan. De Toegang / Gecertificeerde Instellingen omschrijven de resultaten die bereikt moeten worden zo concreet mogelijk en overleggen zo nodig met de jeugdhulpaanbieder.  Een gezinsplan moet in ieder geval onderstaande punten bevatten. Dit op basis van een uitspraak van Centrale Raad van Beroep over inhoud van het gezinsplan:

  • Vraag van ouder/jeugdige.
  • Aard van de problemen en eventueel onderzoek/diagnostiek waarvan gebruik is gemaakt om dit vast te stellen.
  • De te behalen resultaten.
  • Bijdrage aan oplossingen door gezinsleden zelf en mensen in hun netwerk.
  • Bijdrage van de Toegang.
  • Bijdrage van de specialistische aanbieder.
  • Wijze waarop de gezinsleden, de medewerker en de aanbieder contact houden over de voortgang van de hulp en het bereiken van de doelen.
  • Hoe tot besluiten is gekomen: met wie op basis van welke argumenten en afweging.
  • Indien er sprake is van zorgen met betrekking tot veiligheid van de jeugdige: een veiligheidsplan.

Gezinsplan: wordt gemaakt door de toegang of de Gecertificeerde instelling*
Familiegroepsplan (zie Jeugdwet): wordt gemaakt door de cliënt zelf
Behandelplan: wordt gemaakt door de zorgaanbieder

Is er sprake van een verwijzing door een derde verwijzer en het is een traject in Segment top? Vóór het verzenden van een verzoek om toewijzing nodigt de jeugdhulpaanbieder de gemeente uit, om samen met het gezin een gezinsplan op te stellen of de jeugdhulpaanbieder stelt samen met de cliënt een familiegroepsplan op en deelt dit na toestemming van de cliënt met de gemeente.

Waar een familiegroepsplan aan moet voldoen kunt u vinden op: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/familiegroepsplan

* De Gecertificeerde Instellingen geven een bepaling af met een plan van aanpak. Dit plan geldt als gezinsplan.

Het RSJ IJsselland heeft de klankbordgroep nodig om het proces en de ontwikkeling af te stemmen, zodat de leden van de Klankbordgroep dit weer kunnen delen met hun achterban.