Organisatie en governance structuur

Het RSJ IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van elf gemeenten. Het bestuur bestaat uit elf wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Organisatiestructuur

Rol van de regiomanager

De regiomanger is verantwoordelijk voor de aansturing van het RSJ IJsselland. De regiomanager is de regisseur van de regionale samenwerking en bewaakt de kaders van het visiedocument 'Samenwerken aan transformatie 2017-2020' en de uitwerking van de programmalijnen. De regionamanger is ook de secretaris van het bestuur (BO) en het portefeuillehoudersoverleg (PFO) en ze bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de bestuursstukken.

Bestuurlijk overlegstructuur

In de regio IJsselland kennen we het bestuurlijk overleg en het portefeuillehoudersoverleg. Aan beiden nemen de wethouders van de elf gemeenten deel. Hun rol in beide overleggen is verschillend.

  • het Bestuurlijk overleg (BO) is de bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De elf wethouders hebben hierin de rol van bestuurder. Het BO gaat over bedrijfsvoeringszaken, die veelal voortkomen uit de GR zoals het vaststellen van de begroting en het jaarplan. Voorafgaand aan de bespreking in het BO, worden stukken voorgelegd aan het Managersoverleg (MO)
  • Portefeuillehoudersoverleg (PFO). Aan dit overleg nemen de wethouders deel als portefeuillehouder jeugd. In het pfo worden beleidsinhoudelijke voorstellen besproken. Het pfo kan deze niet vaststellen. Ze kunnen wel afspreken dat zij een voorstel meenemen naar hun lokale colleges en/of gemeenteraden. Voorafgaand aan de bespreking in het pfo worden stukken voorgelegd aan het Ambtelijk overleg (AO).
  • Bestuurlijke trekkers: een bestuurlijke trekker is verbonden aan een thema uit de regioagenda, zoals de doorontwikkeling van de inkoop, monitoring en het gedwongen kader of op financiën.

RSJ IJsselland en gemeentelijke Toegang

Informatie over en het aanvragen van specialistische jeugdhulp gaat via de gemeentelijke Toegang. RSJ IJsselland ondersteunt de gemeentelijke toegangen en de gemeente als organisatie bij de uitvoering van hun taken door middel van gegevens over financiën, wachtlijsten en instroom en doorstroom. Elke gemeente in de regio IJsselland beschikt over een eigen Toegang. Medewerkers van gemeentelijke toegangen wijzen jeugdhulp toe en verstrekken beschikkingen en toewijzingen.

RSJ IJsselland en jeugdhulpaanbieders

RSJ IJsselland is de spil in de communicatie tussen de opdracht gevende regiogemeenten, de gemeentelijke Toegangen en de jeugdhulpaanbieders. RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders en onderhoudt en beheert deze contracten.

RSJ IJsselland en inwoners

RSJ IJsselland heeft geen rechtstreekse relatie met inwoners van de regio IJsselland. Inwoners kunnen niet bij RSJ IJsselland terecht voor jeugdhulp. RSJ IJsselland  zorgt ervoor dat de juiste specialistische jeugdhulp beschikbaar is, zodat de gemeenten hun inwoners daarmee kunnen helpen.

Organisatie en governance structuur

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is een jonge organisatie. Er werken enthousiaste en deskundige mensen met elkaar samen om gemeenten te faciliteren in het organiseren van de jeugdhulp.