Archief transformatie

In de periode oktober 2019 - juni 2022 hebben er vanuit het transformatiefonds een aantal projecten plaatsgevonden. In dit archief vindt u de samengevatte opbrengsten.

Transformeren is een beweging van de gegroeide situatie naar een nieuwe manier van denken en doen. De periode vanuit het transformatiefonds is voorbij. Hier vindt u de informatie m.b.t. de diverse transformatiethema's, namelijk:
1. Doorontwikkeling inkoop
2. Ambulantisering
3. Verbinding onderwijs - jeugdhulp
4. Gedwongen kader jeugd

Doorontwikkeling inkoop

Dit is opgenomen bij de reguliere inkoop. Zie hier

Ambulantisering

De transformatie is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames in zowel de jeugdzorg als in de psychiatrie zijn afgenomen dan wel aanzienlijk zijn bekort. Dit ligt direct in het belang van de cliënt en past in de visie dat een cliënt geholpen wordt om weer zelf regie te krijgen. We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Uit onderzoek blijkt dat een veilige omgeving een voorwaarde is voor kinderen om te groeien.

De projecten Integrale werkwijze crisis, Integrale spoedhulp en Gezinsinterventies zijn reeds afgerond. Het project Vermindering instroom jeugdzorgplus maakt onderdeel uit van de (boven)regionale transformatie

Integrale spoedhulp

De pilot integrale spoedhulp is inmiddels afgerond in december 2021 en omgezet in een overeenkomst crisisfunctie. De eindresultaten vindt u hieronder in een overzichtsplaat. De eindrapportage kunt u downloaden.

De huidige crisisroute vindt u hier

Integrale crisisroute

Eind 2021 heeft een vertegenwoordiging van gemeenten, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis IJsselland en de jeugdhulpaanbieders die de huidige crisisfunctie uitvoeren in de regio IJsselland een startnotitie ‘Integrale werkwijze crisis’ opgesteld. De input vanuit het project 'Integrale spoedhulp' is hierin ook meegenomen. 

Verbinding onderwijs - jeugdhulp 

Samenwerken en de verbinding zoeken tussen onderwijs en jeugdhulp leeft in de regio IJsselland. De behoefte in de regio voor verder onderzoek en ontwikkeling komt voort uit het feit dat in de praktijk blijkt dat jeugdhulp en onderwijs aparte werelden zijn terwijl de kinderen er baat bij hebben dat er nadrukkelijk wordt samengewerkt. Voor een aantal kinderen geldt dat het een voordeel is dat jeugdhulp en onderwijs samenwerken en daarbij naadloos aansluiten bij hun behoeften. Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin. Gemeenten pakken het thema Verbinding onderwijs - jeugdhulp lokaal vanuit verschillende invalshoeken op.

De volgende gemeenten hebben projecten opgepakt. U kunt met hen contact opnemen voor meer informatie.

  • Kampen, Staphorst en Zwartewaterland (Qura)
  • Deventer (training passend onderwijs - Jeugdwet)
  • Zwolle (De Springplank)
  • Hardenberg (Pilot angst-depressie VO)
  • Steenwijkerland (Pilot in beweging)
  • Olst-Wijhe en Raalte (van ZZ naar GG)

RKJ IJsselland 

Klik hier voor de website van het Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland. Vanuit het transformatiefonds draagt de regio IJsselland bij aan een project vanuit ZonMw: de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland). De RKJ gaat aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In de RKJ IJsselland Samen normaliseren is het de bedoeling om de stap van doelstelling (normaliseren) naar dagelijkse werkpraktijk te gaan maken. De opgedane kennis delen we vervolgens in de regio IJsselland.

Gedwongen kader jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichte maatregelen (jeugdbescherming en –reclassering), maar ook over de samenwerking in het geheel van het netwerk (gemeenten, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming). 

Optimalisatie jeugdbeschermingsproces 
Er is door ouders, jeugdigen en professionals gewerkt aan een optimalisatie binnen het jeugdbeschermingsproces. Meer informatie hierover vindt u hier. Onderaan deze pagina vindt u diverse podcasts die zijn opgenomen in aanloop naar deze vernieuwde werkwijze. 

Traineeship

In het project Traineeship Gedwongen Kader Jeugd IJsselland krijgen drie potentiële medewerkers die pas zijn afgestudeerd van de opleiding Social Work de kans om, in een traineeship van twee jaar, een goed beeld te krijgen van wat het écht vraagt om te werken bij de RvdK, VT-IJ of GI. Daarnaast krijgen ze zicht op de rol van gemeenten in het geheel van het gedwongen kader.

Met dit project willen we onder andere bereiken dat:

  • Wij de beste professionals hebben in onze regio en provincie
  • Alles erop gericht is om de jeugdige en de ouders zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen
  • De ontwikkelingsbedreiging wordt afgewend en het gezin op eigen kracht verder kan, in ieder geval zonder het gedwongen kader
  • De professionals van de organisaties elkaar ook beter leren kennen, zowel als persoon, maar ook als organisaties

Door Jeugdzorg Werkt heeft het traineeship genoemd als goed voorbeeld. Zie hier

Goede voorbeelden van samenwerking

Er is geïnventariseerd wat goede voorbeelden zijn van samenwerking in het netwerk van het gedwongen kader jeugd. De uitkomsten zijn vervat in een filmpje. Mooie goede voorbeelden, die hopelijk een aanstekende werking hebben!

Podcasts

In IJsselland willen we uitgaan van een netwerksamenwerking. Dat betekent dat we ook in casuïstiek meer met elkaar gaan samenwerken, overlappend aan elkaar i.p.v. in een estafette. Daarom hebben er op 23 en 30 november & 1 december 2020 werksessies plaatsgevonden. Deze gingen over dat we met elkaar om tafel gaan als: 
1.         Er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige 
2.         Er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend 
3.         De maatregel start 
4.         De GI vindt dat jeugdhulp nodig is 
5.         De maatregel eindigt 

Bij iedere werksessie hoort een podcast. Deze podcasts kunnen jullie op de website terug luisteren.

1.         Brian - Met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige 
Brian heeft een podcast ingesproken die hoort bij de werksessie ‘We gaan met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige’. Brian is vader van twee kinderen. Zijn kinderen zijn 12 jaar geleden uit huis geplaatst. Hij vertelt over de crisissituatie van toen en hoe hij dit heeft ervaren. En ook over wat hij de deelnemers aan de werksessies mee wil geven. 

2.         Mascha - Met elkaar om tafel als er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend 
Mascha werkt in een sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle. Zij vertelt over de onmacht die zij soms ervaart en voelt, als er geen maatregel komt nadat zij een VTO heeft ingediend. 

3.         Amanda - Met elkaar om tafel als de maatregel start 
Amanda is een moeder die sinds kort met de jeugdbescherming te maken heeft. Ook haar partner (samengesteld gezin) heeft met de jeugdbescherming te maken. Amanda vertelt hoe zij het heeft ervaren toen de maatregel startte. Ook gaat ze in op het belang van het betrekken van het netwerk. 

4.         Carla & Yvonne - Met elkaar om tafel als de GI vindt dat jeugdhulp nodig is 
Carla werkte bij de gemeente Zwartewaterland, Yvonne bij Jeugdbescherming Overijssel. Zij vertellen waarom het zo erg van belang is om tijdig af te stemmen over mogelijk in te zetten (jeugd)hulp. 

5.         Christa - Met elkaar om tafel als de maatregel eindigt 
Hier horen we Christa. Christa heeft te maken gehad met de jeugdbescherming. De maatregel is net geëindigd. Zij vertelt dat ze graag had gewild dat iedereen met elkaar om tafel ging bij het afsluiten van de maatregel, dat je een ‘taartje kunt eten’, maar ook goede afspraken maakt over wat te doen als het niet goed gaat. Zij vertelt hoe zij het graag voor haar ziet.