Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van de specialistische jeugdhulp.

Per 1 januari 2023 is de specialistische jeugdhulp opnieuw gecontracteerd. Per 1 januari 2022 zijn de crisisfuncties al opnieuw gecontracteerd Zie Contractmanagement, Crisisroute IJsselland.

Doelstellingen doorontwikkeling inkoopmodel

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

  1. Draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de transformatie
  2. Is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ondergebracht

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp)
  • Beheersing van de (lokale) uitgaven
  • Administratieve lastenverlichting
  • Versterken vertrouwen in professionals

Versterken toegangen

In het kader van de rol van de toegangen binnen de doorontwikkeling inkoop zijn we in 2020 gestart met een transformatietafel over de vijf basisfuncties van de lokale teams (zie hier voor de inhoud van deze transformatietafel). Gemeenten gaven aan de wens te hebben bij elkaar in de keuken te kijken om van elkaar te leren. Daarvoor is vanuit transformatie in de zomer van 2020 een onderzoek gedaan naar de vijf basisfuncties in alle gemeenten in de regio IJsselland middels de Zelf Evaluatie Tool. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn bestuurders met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit een gedeelde regionale visie hebben bestuurders het gedachtengoed Positieve Gezondheid omarmd en besloten om in te steken op een regiobreed programma van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG). Vanuit transformatie konden alle gemeenten een training ontvangen van Bettery, waarbij zij zelf kiezen voor de lokale insteek en met welke partners zij de training volgen. Voor meer informatie over dit gedachtengoed zie ook: https://www.bettery.nl/een-nieuwe-manier-van-werken

Informatie inkoop specialistische jeugdhulp 2023

Van 3 mei tot 21 oktober 2022 heeft de inschrijf- en beoordelingsfase van de inkoopprocedure plaatsgevonden. Deze procedure betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet met de voorzieningen:

  • Ambulante Jeugdhulp (individueel en groepsaanbod)
  • Wonen en verblijf
  • Ernstige Dyslexie (ED)

Vanaf 1 januari 2023 zijn de aanbieders gecontracteerd die één of meer van deze voorzieningen aanbieden. Het overzicht van deze aanbieders met een raamovereenkomst vindt u hier

De afspraken tussen de gemeenten en aanbieders zijn tijdens de inkoopprocedure vastgelegd in het inkoopdocument. Dit inkoopdocument met de definitieve tarieven vindt u hieronder:

 

Wijzigingsprocedure

In de huidige Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp (terug te lezen in paragraaf 4.3.2 van het Inkoopdocument versie 1.7 en artikel 5 van de Raamovereenkomst) is de mogelijkheid ingericht dat partijen (gemeenten, RSJ en aanbieders) elkaar een voorstel doen tot wijziging van de Raamovereenkomst (inclusief de bijlagen). De bedoeling van de wijzigingsprocedure is om verbeteringen door te kunnen voeren en/of fouten te kunnen herstellen. Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een heldere en gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die voorgestelde wijziging voor de Jeugdige, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Wijzigingsvoorstellen dienen uiterlijk voor 1 maart van het jaar dat de Overeenkomst afloopt (eerste moment is voor 1 maart 2024) te worden voorgelegd en besproken en treden in werking op de ingangsdatum van de verlengde Overeenkomst (voor het eerst op 1 januari 2025).

Onderstaande pdf "Proces Wijzigingsprocedure" geeft het volledige proces en tijdspad voor de aankomende ronde van de wijzigingsprocedure weer. Wilt u een wijzigingsverzoek doen maak dan graag gebruik van het formulier "Formulier Wijzigingsprocedure". Verzoeken tot wijziging kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 maart 2024.

Document
Proces Wijzigingsprocedure.pdf (145.19 KB)
Document
Formulier Wijzigingsprocedure.docx (136.15 KB)

 

Transformatie convenant

Na de zomerperiode is de regio IJsselland onder regie van het RSJ IJsselland aan de slag gegaan om vorm te geven aan het transformatieconvenant. Het transformatieconvenant is voor de aanbieders in perceel 2, 4 en 5 een onderdeel van de nieuwe raamovereenkomst. Het doel van het convenant is om samen te komen tot transformatie op het gebied van ambulantiseren en kleinschalig gezinsgericht wonen.

(de ondertekende versies niet beschikbaar zijn omdat dit onderdeel is van individuele contracten)

Afbeelding
concentratie

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2023 inwerking treedt.