Doorontwikkeling inkoopmodel

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van jeugdzorg. Per 1 januari 2023 gaan we specialistische jeugdhulp (opnieuw) contracteren.

Per 1 januari 2022 zijn de crisisfuncties al opnieuw gecontracteerd Zie Contractmanagement, Crisisroute IJsselland

Informatie inkoop specialistische jeugdhulp 2023

Op 3 mei jl. is de aanbesteding (het inkoopdocument inclusief bijlagen) gepubliceerd via de website Aanbestedingskalender.nl. Het betreft specialistische jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet met de voorzieningen:

  • Ambulante Jeugdhulp (individueel en groepsaanbod)
  • Wonen en verblijf
  • Ernstige Dyslexie (ED)

Geïnteresseerde aanbieders hadden tot 18 juli jl. de mogelijkheid om in te schrijven. Op 19 augustus jl. is de voorlopige gunning bekend gemaakt en vanuit daar zal de eerste groep definitief gegund worden op 9 september a.s. Voor de tweede groep is er een mogelijkheid tot herinschrijven. De deadline voor herinschrijven is op 12 september a.s. De streefdatum voor definitieve gunning van de tweede groep staat gepland op 17 oktober a.s.

Bestuurlijk en transformatie convenant

Na de zomerperiode gaan we in de regio IJsselland onder regie van het RSJ IJsselland de komende maanden hard aan de slag om vorm te geven aan 2 convenanten.

Het eerste convenant is het bestuurlijke convenant tussen gemeenten en aanbieders, waarin deze partijen zich willen verbinden aan het inrichten van een beter dekkend, kwalitatief goed, alsook kostenefficiënt zorglandschap in IJsselland.

Het tweede convenant is het transformatieconvenant dat is afgesproken vanuit het inkoopproces. Het doel hiervan is om samen met sommige gegunde aanbieders te komen tot transformatie op het gebied van ambulantiseren en kleinschalig gezinsgericht wonen (KGW).

Om te komen tot de convenanten onderscheiden we 4 soorten gesprekken: tussen gemeenten, tussen aanbieders, tussen bestuurders van beiden en tussen ambtenaren en adviseurs van beiden. Op 19 juli jl. is hiervoor een ‘Save the date’ gepubliceerd op de Aanbestedingskalender.nl, welke u hier ook aantreft. Hierin staat voor welke aanbieders deze bijeenkomsten zijn bedoeld.  

We vragen u om de vetgedrukte data in de bijlage te reserveren in uw agenda. Opgeven kan later.

 

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2023 inwerking treedt.