Doorontwikkeling inkoopmodel

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Daarvoor werkt het RSJ IJsselland samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.

RSJ IJsselland heeft een werkgroepenstructuur. U vindt de werkgroepstructuur bij de documenten in het blok hiernaast. Dit is een dynamisch document, dat steeds wordt aangepast. Vanwege de AVG staan in het document geen namen van deelnemers die namens aanbieders en gemeenten deelnemen aan een werkgroep. Tijdelijke werkgroepen (bijvoorbeeld een uitwerkingsgroepje hoofd- en onderaannemerschap onder de werkgroep DAT) zijn niet in de structuur opgenomen, omdat ze kortdurend zijn.

Monitoring

De werkgroep Prestatie en Kwaliteit boog zich over het vraagstuk van de monitoringsinformatie in het kader van het nieuwe inkoopmodel. In 2019 wordt de doorontwikkeling van de monitorgegevens voortgezet en zetten we in op een goede analyse van de data die tot onze beschikking komt.

Participatietraject inkoop 2020

De raamovereenkomst is tot stand gekomen door het contracteringsproces ‘sociaal contracteren’. Eén van de kenmerken van dit proces is dat de raamovereenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst, onder voorwaarden, gewijzigd kan worden. Deze mogelijkheid is terug te vinden in artikel 31 van de raamovereenkomst:

  1. “Partijen kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze raamovereenkomst (inclusief bijlagen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en bevat in ieder geval een heldere gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die voorgestelde wijziging voor de Jeugdige, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever organiseert periodiek overleg ter evaluatie van (onderdelen van) deze raamovereenkomst en/of uitwerking van ontwikkelpunten en/of bespreken van de wijzigingsvoorstellen uit lid 1.

De regio werkt in diverse werkgroepen onderdelen en ontwikkelpunten van de raamovereenkomst nader uit. Ook organiseert de regio in 2019 twee overlegtafels om de wijzigingsvoorstellen die van deze werkgroepen te bespreken.

Reageren en besluiten 

Om te voorkomen dat meer dan 100 aanbieders tegelijk aan de overlegtafel zitten, is gekozen voor een fysieke en een digitale omgeving. Alle aanbieders die sinds 2018 gecontracteerd zijn, ontvangen de agenda en stukken van de bijeenkomst per e-mail. De informatie staat voorafgaand aan de bijenekomst ook op www.rsj-ijsselland.nl Iedere aanbieder heeft het recht zijn inbreng te geven op de documenten. Alle reacties tezamen vormen uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland.

Alle deelnemers kunnen vragen/opmerkingen over de betreffende documenten mailen aan inkoop@rsj-ijsselland.nl. Zorg dat uw opmerkingen en vragen 4 werkdagen voor iedere bijeenkomst binnen zijn. De verzamelde reacties zetten we in een document dat tijdens de vergadering wordt uitgereikt. Om te waarborgen dat álle deelnemers input kunnen leveren aan het proces, is het bespreken van de binnengekomen reacties een vast agendapunt.

De overlegtafels staan in het teken van discussie ter verbreding en verduidelijking om te komen tot eventuele aanpassingen van de huidige Raamovereenkomst. Tijdens de overlegtafels worden geen besluiten genomen. De opmerkingen, vragen en reacties worden verwerkt in een verslag; een soort nota van inlichtingen. Het besluit wordt genomen door het bestuur van de regio IJsselland. Het bestuur bepaalt uiteindelijk de eventuele aanpassingen van de Raamovereenkomst.

Deelnemen aan de overlegtafel

Welke aanbieders deelnemen aan de overlegtafel, ziet u in het document 'selectie aanbieders overlegtafel 2019'. Is uw organisatie niet geselcteerd? Lever dan uw bijdrage door een e-mail met uw opmerkingen te sturen aan inkoop@rsj-ijsselland.nl. U kunt ook uw punten voor de agenda aan één van de deelnemers van de overlegtafel meegeven.

Aanbieders die digitaal input leveren hebben evenveel invloed op het proces als degenen die aan de overlegtafel deelnemen. Door alle input te bundelen en te vertalen en daar weer op te reflecteren, komt een overeenkomst tot stand. Dit is een proces dat tijdens het traject steeds wordt bijgesteld. Vraag dus aandacht voor wat u belangrijk vindt!

Elke aanbieder mag bij de overlegtafel zijn

De overlegtafel wordt gehouden in de raadszaal van het Stadhuis van de gemeente Zwolle. Deze ruimte heeft een grote publiekstribune. Als u niet geselecteerd bent om deel te nemen aan de overlegtafel dan kunt u toch aanwezig zijn. Neem vooral plaats op de publiekstribune, u kunt dan als toehoorder aanwezig zijn. De voorzitter van het overleg geeft de aanwezigen op de publiekstribune op bepaalde momenten de gelegenheid te reageren op de onderwerpen die besproken worden.