Gedwongen kader jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichte maatregelen (jeugdbescherming en –reclassering), maar ook over de samenwerking in het geheel van het netwerk (gemeenten, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming).

Half oktober 2019 heeft de startbijeenkomst gedwongen kader jeugd plaatsgevonden. Daarna is een projectgroep gevormd. Deze projectgroep heeft gewerkt aan een gezamenlijke visie en aan een projectplan. Dit projectplan is op woensdag 17 juni 2020 vastgesteld door de elf wethouders in de regio IJsselland.

De uitkomsten van het optimaliseren en vereenvoudigen van het jeugdbeschermingsproces zijn hier terug te vinden. 

Project Traineeship gedwongen kader jeugd

In de regio IJsselland zijn het de gemeenten, Veilig Thuis IJsselland (VT-IJ), de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de organisaties die met elkaar samenwerken binnen het gedwongen kader jeugd.

De professionals van deze organisaties verdienen het om optimaal gefaciliteerd te worden om hun werk goed te kunnen doen. Ze moeten hun tijd, aandacht en vakmanschap kunnen inzetten voor de jeugdigen die dit nodig hebben. Wat naar voren komt in het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’, is dat dit niet meevalt om waar te maken binnen het gedwongen kader jeugd.

Er zijn personeelstekorten, het verloop is groot verloop en het ziekteverzuim is hoog. Gelukkig valt dit in de regio IJsselland (nog) mee, als we de vergelijking maken met andere regio’s in het land. Maar ook in IJsselland zien we de krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Daarnaast neemt de complexiteit van de vragen toe en daarmee de zwaarte van de casuïstiek.

Het vergt deskundigheid, vakmanschap en professionele ruimte om ouders en jeugdigen te motiveren voor hulp voor henzelf en voor hun kinderen, om deze hulp te organiseren en soms ook om ingrijpende keuzes te maken die nodig zijn om de veiligheid van een kind te herstellen.

Het is dus lastig om in de huidige krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde professionals te werven en behouden. Het ontbreekt aan ervaren kandidaten voor functies als jeugd- en gezinsbeschermer, raadsonderzoeker, medewerker Veilig Thuis, gedragswetenschapper, etc.

In het project Traineeship Gedwongen Kader Jeugd IJsselland krijgen drie potentiële medewerkers die pas zijn afgestudeerd van de opleiding Social Work de kans om, in een traineeship van twee jaar, een goed beeld te krijgen van wat het écht vraagt om te werken bij de RvdK, VT-IJ of GI. Daarnaast krijgen ze zicht op de rol van gemeenten in het geheel van het gedwongen kader.

Met dit project willen we onder andere bereiken dat:
-             Wij de beste professionals hebben in onze regio en provincie
-             Alles erop gericht is om de jeugdige en de ouders zo optimaal mogelijk te kunnen
              ondersteunen
-             De ontwikkelingsbedreiging wordt afgewend en het gezin op eigen kracht verder kan,
              in ieder geval zonder het gedwongen kader
-             De professionals van de organisaties elkaar ook beter leren kennen, zowel als persoon,
             maar ook als organisaties

Er zijn drie trainees geworven en sinds 1 september 2021 zijn zij aan de slag gegaan bij de drie organisaties. Hun eerste ervaringen lees je hier!

De eerste acht maanden zijn voorbij en de eerste wisseling van organisatie heeft plaatsgevonden. Hoe kijken de trainees hierop terug? Dat lees je hieronder.

Artikel traineeship.pdf

 

Goede voorbeelden van samenwerking
Er is geïnventariseerd wat goede voorbeelden zijn van samenwerking in het netwerk van het gedwongen kader jeugd. De uitkomsten zijn vervat in een filmpje. Mooie goede voorbeelden, die hopelijk een aanstekende werking hebben!

Verbeteren en optimaliseren jeugdbeschermingsproces
In IJsselland willen we uitgaan van een netwerksamenwerking. Dat betekent dat we ook in casuïstiek meer met elkaar gaan samenwerken, overlappend aan elkaar i.p.v. in een estafette. Daarom hebben er op 23 en 30 november & 1 december 2020 werksessies plaatsgevonden. Deze gingen over dat we met elkaar om tafel gaan als:
1.         Er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige
2.         Er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend
3.         De maatregel start
4.         De GI vindt dat jeugdhulp nodig is
5.         De maatregel eindigt

Bij iedere werksessie hoort een podcast. Deze podcasts kunnen jullie op de website terug luisteren.

1.         Brian                            -           Met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige
Brian heeft een podcast ingesproken die hoort bij de werksessie ‘We gaan met elkaar om tafel als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige’.
Brian is vader van twee kinderen. Zijn kinderen zijn 12 jaar geleden uit huis geplaatst. Hij vertelt over de crisissituatie van toen en hoe hij dit heeft ervaren. En ook over wat hij de deelnemers aan de werksessies mee wil geven.

2.         Mascha                        -           Met elkaar om tafel als er geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend
Mascha werkt in een sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle. Zij vertelt over de onmacht die zij soms ervaart en voelt, als er geen maatregel komt nadat zij een VTO heeft ingediend.

3.         Amanda                       -           Met elkaar om tafel als de maatregel start
Amanda is een moeder die sinds kort met de jeugdbescherming te maken heeft. Ook haar partner (samengesteld gezin) heeft met de jeugdbescherming te maken. Amanda vertelt hij zij het heeft ervaren toen de maatregel startte. Ook gaat ze in op het belang van het betrekken van het netwerk.

4.         Carla & Yvonne           -           Met elkaar om tafel als de GI vindt dat jeugdhulp nodig is
Carla werkt bij de gemeente Zwartewaterland, Yvonne bij Jeugdbescherming Overijssel. Zij vertellen waarom het zo erg van belang is om tijdig af te stemmen over mogelijk in te zetten (jeugd)hulp.

5.         Christa                        -           Met elkaar om tafel als de maatregel eindigt
Hier horen we Christa. Christa heeft te maken gehad met de jeugdbescherming. De maatregel is net geëindigd. Zij vertelt dat ze graag had gewild dat iedereen met elkaar om tafel ging bij het afsluiten van de maatregel, dat je een ‘taartje kunt eten’, maar ook goede afspraken maakt over wat te doen als het niet goed gaat. Zij vertelt hoe zij het graag voor haar ziet.

Podcast Brian

Podcast Mascha

Podcast Amanda

Podcast Carla & Yvonne

Podcast Christa

Op 9 september 2021 was de kick-off van de nieuwe werkwijze. Alles hierover lees je hier en onder de subpagina's die hieronder hangen.