Transformatie

Transformeren is een beweging van de gegroeide situatie naar een nieuwe manier van denken en doen. De regio IJsselland is al op weg gegaan. Er gebeuren al veel mooie dingen bij gemeenten, zorgaanbieders, betrokken partners in het brede sociale domein en het onderwijs. Transformeren doe je niet alleen, maar samen. Daar ligt nog een uitdaging. Het plan van aanpak is een ‘levend’ document dat richting geeft aan het transformeren en dat tegelijk ruimte biedt om mee te bewegen met de kansen en uitdagingen die de transformatie biedt. Het uitgangspunt daarbij is het behalen van de resultaten bij de doelstellingen, die de bestuurders gezamenlijk hebben vastgesteld. Daarnaast is het noodzakelijk om te werken aan een gezamenlijke visie gericht op de toekomst van de jeugdhulp in de regio IJsselland. Dat vraagt om afstemming met alle betrokken partijen in de regio.

Het plan van aanpak geeft allereerst de bestuurlijke kaders die op landelijk en regionaal niveau zijn vastgesteld. Vervolgens benoemt het de uitgangspunten voor de transformatie.  Het beschrijft  de uitvoering van de opdracht transformatie en hoe de kwartiermaker themagerichte transformatietafels inzet om de thema’s regionaal te borgen. Ook beschrijft het de samenhang van de vier transformatiethema’s en hoe we resultaten meten en monitoren en het cliëntenperspectief meenemen. Verder is er een communicatie- en een risicoparagraaf.

Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft het plan van aanpak als uitgangspunt vastgesteld voor het aanjagen van de transformatie in de regio. De concretisering van de doelstellingen werken we uit in projectplannen en pakken we op samen met gemeenten, betrokkenen partijen en cliënten. Dit ten aanzien van de volgende vier transformatiethema's:

  1. Doorontwikkeling inkoop
  2. Ambulantisering
  3. Verbinding onderwijs - jeugdhulp
  4. Gedwongen kader jeugd

Meer informatie over deze thema's vindt u op de themapagina's.

Afbeelding
kind met verfvingers

Na de transitie van de jeugdhulp naar de gemeente, is het nu tijd voor de transformatie in de jeugdhulp.

 

Onderwerpen