Ambulantisering

De transformatie is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames in zowel de jeugdzorg als in de psychiatrie zijn afgenomen dan wel aanzienlijk zijn bekort. Dit ligt direct in het belang van de cliënt en past in de visie dat een cliënt geholpen wordt om weer zelf regie te krijgen. We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Uit onderzoek blijkt dat een veilige omgeving een voorwaarde is voor kinderen om te groeien.

Op deze pagina vindt u de projecten/pilots die gestart zijn of in de toekomst starten. Bij documenten kunt u de laatst vastgestelde versie vinden van de projectplannen:

  • Integrale spoedhulp; Het doel van dit project is het realiseren van een pilot integrale ambulante spoedhulp die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is in de regio IJsselland. Door ontschotten en verbinden van crisisexpertise (LVB, jeugdhulp, GGZ) vermindert het aantal of verkort de duur van (crisis) uithuisplaatsingen in de regio IJsselland. Deze pilot duurt tot en met december 2021. De tussenevaluatie over de eerste periode (september 2020 t/m maart 2021) heeft plaatsgevonden. Klik hier voor deze voortgangsrapportage.
  • Gezinsinterventies; Het doel van dit project is dat ouders en jeugdigen zoveel mogelijk een sociaal netwerk behouden, juist als de opvoedsituatie voor alle partijen zeer belastend is. Hier is voor nodig dat de hele keten weet dat ze residentiële zorg waar mogelijk moeten voorkomen en als een (zeer) tijdelijke oplossing aanbieden. Hiervoor is de beschikbaarheid van werkzame interventies op het gebied van gezinsbehandeling en -begeleiding in de regio IJsselland cruciaal. Dit geldt voor lichte varianten (waar het kan) en intensieve varianten (waar nodig), in een samenwerking tussen de verschillende aanbieders in de jeugdhulpverlening. Onderdeel van het project gezinsinterventies is het onderzoek naar gezinnen met meervoudige en complexe problemen – het eindverslag van dit onderzoek (december 2020) vindt u hier. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat bij de complexe doelgroep er vaak sprake is van gezinsproblematiek en dat de oplossing vaak ligt in een brede insteek/ niet direct inzoomen op kindproblematiek (intensieve jeugdhulp). Met de projectgroep HSWV-Wonen en de toegangen en GI’s hebben we in het najaar 2020 de uitkomsten van dit onderzoek besproken. De bevindingen vanuit dit onderzoek zijn meegenomen in de pilot van het RET (Q1 en Q2 2021) en worden meegenomen bij verdere ontwikkelingen binnen transformatie.

Samen werken aan een direct inzetbaar integraal spoedhulp-team in IJsselland

In de regio IJsselland werken Ambiq, Vitree, Pactum en Trias samen aan een integraal spoedhulp-team: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en LVB gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en Jeugd GGZ. 

Het doel van Spoedhulp IJsselland is om kinderen en gezinnen snel passende hulp te bieden zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Dit doet het team door 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar te zijn.

Om dit te realiseren, is op 1 juli 2020 een belangrijke eerste stap gezet. Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp worden via één telefoonnummer gedaan: 038 - 3030102.  En vanaf 1 september 2020 is dit telefoonnummer 24/7 bereikbaar en is Spoedhulp IJsselland direct inzetbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten.

Spoedhulp IJsselland is in te schakelen binnen kantoortijden door de gemeentelijke toegang of Veilig Thuis IJsselland en buiten kantoortijden door Veilig thuis IJsselland.

Meer informatie over de pilot is te vinden op https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/Projectplan-Spoedhulpteam-versie-19-mei-2020.pdf of te verkrijgen via Quereen Berends, coördinator Spoedhulpteam: q.berends@triasjeugdhulp.nl –  tel. 06 52357394.