Doorontwikkeling inkoop

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

 1. Draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de transformatie
 2. Is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ongebracht

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp
 • Beheersing van de (lokale) uitgaven
 • Administratieve lastenverlichting
 • Versterken vertrouwen in professionals

De regio IJsselland ziet een aantal transformatieopdrachten die parallel lopen aan het inkooptraject:

Deelproject Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende Jeugdhulp (HSWV):

 1. Het ter beschikking stellen en ontwikkelen van volwaardige ambulante alternatieven in onze regio, zodat behandeling op een verblijfsbed kan worden voorkomen of wordt verkort. Het gaat daarbij om interventies die de potentie hebben om het thuis blijven wonen van jeugdigen te bevorderen, uithuisplaatsing te voorkomen en ouders en hun kind(eren) regie te laten houden en zodoende meer zelfstandig hun leven vorm te geven.
 2. Het terugdringen van de totale verblijfsduur en creëren van schaalvoordeel door het verblijfsbed te laten bieden door maximaal twee aanbieders.
 3. Het ontwikkelen van regionale alternatieven voor JeugdzorgPlus en gesloten GGZ.
 4. Bij de transformatie gaat het om de beweging die op gang moet worden gebracht van het ‘omdenken’. Het lerend effect is daarin essentieel. Voor jeugdigen en ouders die HSWV Jeugdhulp nodig hebben, helpen bewezen en erkende interventies soms onvoldoende en worden hulpverleners aangesproken op hun vakmanschap en moeten hulpverleners exploreren wat werkt voor de jeugdige en het gezin. Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar bewezen interventies over verschillende sectoren heen. De regio wil graag leren van de alledaagse praktijk en leren van ervaringen en wensen van de jeugdigen en de gezinnen die hulp ontvangen hebben, zodat we continu het eigen handelen verbeteren, alsmede het handelen met elkaar en de kwaliteit van de hulp die we samen nastreven in het belang van onze jeugdigen en gezinnen.

Deelproject Wonen:

 1. Organiseer met alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders een netwerksamenwerking, zodat er in het netwerk van jeugdhulpaanbieders voor elke respijtzorg- en woonvraag een passend antwoord komt. Waar en hoe kunnen we deze jeugdige het beste helpen, staat centraal. Een aanmelding bij één jeugdhulpaanbieder van Wonen is een aanmelding bij alle aangesloten jeugdhulpaanbieders. De jeugdhulpaanbieders hebben acceptatieplicht voor alle respijtzorg- en woonvragen uit de regio IJsselland en zorgen voor overbruggingszorg indien de passende plek nog niet beschikbaar is.
 2. Respijtzorg is in zijn huidige vorm niet meer passend is de huidige ontwikkelingen. De regio ziet de meerwaarde van respijtzorg en wil de jeugdhulpaanbieders uitdagen om nieuwe vormen van respijtzorg te organiseren die aansluiten bij de (bestuurlijke) uitgangspunten zo normaal/gewoon mogelijk en gezinsgericht.
 3. De regio IJsselland heeft maar een zeer beperkt aanbod voor kleinschalige en gezinsgerichte leefgroepen. De regio maakt inzichtelijk hoeveel jeugdigen behoefte hebben aan dit aanbod en samen met de jeugdhulpaanbieders wil de regio kijken naar passend aanbod. Dit kunnen verschillende vormen van leefgroepen (fasehuis, gezinsgroep etc.) zijn.
 4. De regio wenst de borging van een spreiding van kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen binnen de regio IJsselland (de spreiding is afhankelijk van de grootte van de gemeente).
 5. Wonen in relatie tot vastgoed zal de komende jaren lokaal worden ingericht. Er dient met de gemeenten afgestemd te worden op welke manier vastgoed ingevuld wordt.

Voor de uitwerking van deze opdrachten is samen met jeugdhulpaanbieders en vertegenwoordiging van gemeenten een projectstructuur en projectplan opgesteld. Dit zijn levend documenten die zo nodig worden aangepast op onderdelen afhankelijk van alle ontwikkelingen. Het al gestarte project Spoedhulp (op deze website vermeld bij ambulantisering) is opgenomen binnen deze projectstructuur.