Doorontwikkeling inkoop

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

  1. Draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de transformatie
  2. Is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ongebracht

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp
  • Beheersing van de (lokale) uitgaven
  • Administratieve lastenverlichting
  • Versterken vertrouwen in professionals

Versterken toegangen

In het kader van de rol van de toegangen binnen de doorontwikkeling inkoop zijn we in 2020 gestart met een transformatietafel over de vijf basisfuncties van de lokale teams (zie hier voor de inhoud van deze transformatietafel). Gemeenten gaven aan de wens te hebben bij elkaar in de keuken te kijken om van elkaar te leren. Daarvoor is vanuit transformatie in de zomer van 2020 een onderzoek gedaan naar de vijf basisfuncties in alle gemeenten in de regio IJsselland middels de Zelf Evaluatie Tool. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn bestuurders met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit een gedeelde regionale visie hebben bestuurders het gedachtengoed Positieve Gezondheid omarmd en besloten om in te steken op een regiobreed programma van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ/GG). Vanuit transformatie kunnen alle gemeenten een training ontvangen van Bettery, waarbij zij zelf kiezen voor de lokale insteek en met welke partners zij de training volgen. Voor meer informatie over dit gedachtengoed zie ook: https://www.bettery.nl/een-nieuwe-manier-van-werken

Daarnaast faciliteren we vanuit het Netwerk Samen Leren en Ontwikkelen de toegangen om samen met de jeugdhulpaanbieders de brede uitvraag aan de voorkant vorm te geven. Vanuit onder andere het onderzoek gezinsinterventies en RET-casuïstiek blijkt steeds hoe belangrijk een goede en brede analyse aan de voorkant is. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden vervolgens weer meegenomen in het traject implementatie doorontwikkeling inkoop, waar de samenwerking tussen toegangen en jeugdhulpaanbieders de aandacht heeft.

Voor meer informatie over de doorontwikkeling inkoop, kijk hier.