Verbinding onderwijs - jeugdhulp

Samenwerken en de verbinding zoeken tussen onderwijs en jeugdhulp leeft in de regio IJsselland. De behoefte in de regio voor verder onderzoek en ontwikkeling komt voort uit het feit dat in de praktijk blijkt dat jeugdhulp en onderwijs aparte werelden zijn terwijl de kinderen er baat bij hebben dat er nadrukkelijk wordt samengewerkt. Voor een aantal kinderen geldt dat het een voordeel is dat jeugdhulp en onderwijs samenwerken en daarbij naadloos aansluiten bij hun behoeften. Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.

Lokale projecten

Gemeenten pakken het thema Verbinding onderwijs - jeugdhulp lokaal vanuit verschillende invalshoeken op. Deze projecten dragen bij aan één of meer van de volgende uitgangspunten van de transformatie:

  • Het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugdige
  • De bestuurlijke doelstellingen (normaliseren, grip op de kosten, administratieve lastenverlichting en versterken van het vertrouwen in professionals)
  • Het verbreden en delen van kennis in de regio
  • Het lerend samenwerken binnen het brede sociaal domein
  • Het werken vanuit de gedachte van positieve gezondheid en/of van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Overzicht projecten per lokale gemeente

Gemeente Project
Kampen, Staphorst & Zwartewaterland Qura, klik hier
Deventer Traning passend onderwijs - Jeugdwet
Zwolle De Springplank, klik hier
Hardenberg Pilot angst-depressie VO, klik hier
Steenwijkerland Pilot In Beweging
Olst-Wijhe & Raalte Training GG-ZZ


Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland)

Klik hier voor de website van het RKJ. Vanuit het transformatiefonds draagt de regio IJsselland bij aan een project vanuit ZonMw: de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland). De RKJ gaat aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In de RKJ IJsselland Samen normaliseren is het de bedoeling om de stap van doelstelling (normaliseren) naar dagelijkse werkpraktijk te gaan maken. De opgedane kennis delen we vervolgens in de regio IJsselland. Zie projectaanvraag RKJ Startimpuls IJsselland ZonMw.